O Hradsku neboli Canburgu

* Česká archeologie je bohatší o další práci věnovanou historii slovanského osídlení.
(ip)
Nad romantickým Kokořínským dolem severozápadně od Mělníka, v kraji, jejž proslavil K. H. Mácha románem Cikáni, se na rozsáhlé náhorní plošině nalézá jedno z nejstarších slovanských opevněných hradišť v Čechách zvané Hradsko. Tato důležitá lokalita přitahovala pozornost již od minulého století, kdy ji navštívil romanticky zvídavý badatel Václav Krolmus; později se Hradskem zabýval i zakladatel naší slovanské archeologie Josef Ladislav Píč. Zatím posledním příspěvkem k těmto bádáním je kniha Miloše Šolleho Hradsko na Kokořínsku - Canburg franckých análů (Vývoj osídlení od pravěku až po středověk), kterou vydává nakladatelství Academia. Autor je archeolog, který se v druhé polovině tohoto století Hradskem rozsáhle zabýval a kniha shrnuje jeho mnohaletý výzkum.
Hradsko, strategicky položená vyvýšenina nad říčkou Pšovkou, bylo osídleno již v pravěku, zejména pak v době bronzové, a jeho strážní význam přetrval až do počátku 13. století. Slovanský kmen Pšovanů zde již v 8. století vybudoval patrně kamenné opevnění, pohanské žertviště a hrazený velmožský dvorec. V následujících staletích se hlavním sídlem Pšovanů stal nedaleký Pšov-Mělník, tyčící se na pískovcové skále nad soutokem dvou největších českých řek. Odtud pocházela i kněžna Ludmila, matka "věčného knížete země České" sv. Václava, a ve druhé polovině 10. století zde žila kněžna Emma, vdova po Boleslavovi II.
Jak již dokládá název knihy, autorovi se podařilo srovnávací analýzou různých lokalit prokázat, že Hradsko lze s největší pravděpodobností ztotožnit s pevností Canburg, uváděnou ve franckých análech v souvislosti s výpravou, kterou podnikl roku 805 do Čech římský císař Karel Veliký. Vzhledem k tomu, že přesně nevíme, byla-li proslulá pevnost Wogastisburg, spjatá s osudy Sámovy říše, lokalizována v Čechách, můžeme mít právem za to, že Canburg je nejstarším českým hradištěm, o němž se dovídáme z dějepisných zpráv.
Miloš Šolle: Hradsko na Kokořínsku - Canburg franckých análů (Vývoj osídlení od pravěku až po středověk). Nakladatelství Academia, Praha 1998. Stran 162, brož., cena neuvedena.

Související