Česká manažerská asociace provedla průzkum názorů svých členů

Využívají manažeři IT a internet?

Značná část vedoucích pracovníků není zcela spokojena s úrovní informací, které mají pro řízení k dispozici, a to přesto, že tři čtvrtiny mají vybudovaný podnikový informační systém.

Dnes snad již nikdo nepochybuje o významu informačních technologií pro řízení podniku a o jejich přínosu pro tvorbu podnikových hodnot. Jak na tom je praxe českých podniků? To byla otázka, kterou si položila Česká manažerská asociace ve snaze nastavit zrcadlo skutečnosti. Spolu s poradenskou výzkumnou agenturou Agmanova provedla ve II. čtvrtletí průzkum názorů svých členů s cílem postihnout vztah manažerů k problematice informačních technologií a internetu. Jakkoliv nechceme výsledky tohoto průzkumu absolutizovat, mohou významně inspirovat i další manažery.
Nejvíce využívají manažeři ekonomické informace, informace o firmách, nicméně velký význam mají i informace o možnostech další seberealizace (sebevzdělávání) a informace právního charakteru (včetně obchodního rejstříku apod.). Velmi zajímavé je, že téměř polovina manažerů není zcela spokojena s úrovní informací, se kterými pracují a které se jim podaří sehnat. Důvodů je v tomto směru celá řada - časová náročnost získání požadovaných informací, jejich neúplnost nebo neobjektivnost. Vstupuje sem i lidský faktor, neboť jednou z příčin nespokojenosti manažerů s úrovní informací je nedůslednost, resp. špatná práce jejich kolegů, podřízených.

Podnikové systémy

Prakticky tři čtvrtiny firem ze šetřeného vzorku mají vybudovaný podnikový informační systém (PIS). Nejčastěji je aplikován vlastní podnikový informační systém nebo SAP. Téměř třetina manažerů nevěděla, který systém ve firmě mají. Důležitější je, že vědí, co systém umožňuje a co lze osobně využít. Prakticky všichni uvedli, že je PIS vybudovaný pro oblast financí, účetnictví. Tam, kde je systém přizpůsoben i "pro řízení podniku, pro strategii", tam je i využíván všemi manažery.
Manažeři chápou, že informační systém je konkurenčním nástrojem a výhodou a většina z nich je názoru, že se jeho vybudováním posílila konkurenceschopnost firmy. Ne všichni ale mají s použitím podnikových informačních systémů stejné zkušenosti, což souvisí i s rozdílnou úrovní těchto používaných systémů. Ti, co mají kvalitní podnikové informační systémy, pak oceňují jejich přehlednost, operativnost, rychlost a komplexnost. Naopak ti, co mají zřejmě méně kvalitní podnikové informační systémy, již evidují jejich nesourodost, nekomplexnost.

Pracovníci a systémy

Samostatnou "slabší kapitolu" tvoří zaměstnanci, lidé, kteří někdy nechtějí spolupracovat nebo nemají dostatečnou kvalifikaci. Z toho potom pramení některé nedostatky jako např. chybovost zadávaných dat do systému.
Zajímavé je také porovnání úrovně využití informačních technologií a internetu v rámci firem. Manažeři považují celkově využití informačních technologií v rámci činnosti jejich firmy na vyšší úrovni než při využití internetu. Internet má proto co dohánět. Naprostá většina firem sice je připojena k internetu, ale burcující je, že jen 80 % manažerů internet využívá pro svou práci.
O smyslu internetu však manažeři nepochybují. Lze říci, že internet má jejich důvěru a že jej považují z hlediska činnosti firmy za perspektivní nebo dokonce za velmi perspektivní. Oceňují přínos internetu pro rozvoj osobnosti i skutečnost, že šetří čas a snižuje náklady ve firmě. Kromě toho chápou internet jako důležitý prostředek pro získání informací o konkurenci a o zákaznících.Obezřetnost však zaznamenávají ve směru bezpečnosti internetu.

Jak využije ČMA výstupů z šetření?

Za prvé uspořádá v měsíci listopadu odborný seminář k problematice využití IT a e-businessu v manažerské praxi. Dále poskytne podněty k tvorbě programů manažerských způsobilostí vybraným školícím pracovištím pro průpravu manažerů (např. PIBS při VŠE, Graduate Business School Čelákovice, Masarykův ústav vyšších studií při ČVUT apod.). V neposlední řadě se bude intenzívně danou problematikou zabývat ve své činnosti i v nadcházejícím roce. Jsme přesvědčeni, že manažeři budou vstřícně reagovat podle zásady, že rychlost v ovládnutí IT rozhoduje o podnikatelském úspěchu firmy.

Bořivoj Frýbert,
prezident ČMA

Související