Činnosti operátora trhu (OTE) vycházejí z tuzemských, především § 20a zákona č. 458/2000 Sb. – energetický zákon, a evropských zákonných norem. Z titulu svého postavení operátor trhu zajišťuje mnoho úkonů, které přispívají k transparentnímu, bezpečnému a stabilnímu fungování trhu s elektřinou a trhu s plynem.

Výčet činností operátora trhu je dlouhý, s některými z nich se běžný spotřebitel elektřiny a plynu ani přímo nesetká. Nicméně bez těchto činností by byla možnost svobodného výběru dodavatele elektřiny nebo plynu pro každého z nás podstatně složitější.

Které role jsou klíčové?

Jednou z klíčových rolí operátora je vyhodnocení a zúčtování odchylek na trhu s elektřinou a trhu s plynem pro subjekty zúčtování (účastníky trhu). Odchylkou se, jednoduše řečeno, rozumí rozdíl mezi plánovaným a skutečně dodaným množstvím pro dodávku elektřiny nebo plynu a rozdíl mezi plánovaným a skutečně odebraným množstvím pro odběr elektřiny nebo plynu. Na základě vyhodnocení těchto odchylek operátor následně zajišťuje i jejich zúčtování a finanční vypořádání jednotlivým subjektům zúčtování.

Další významnou činností spojenou s operátorem trhu je provoz obchodních platforem krátkodobého trhu s elektřinou a následně i krátkodobého trhu s plynem, které v současnosti nabývají stále většího významu. Pro účastníky trhu jsou totiž poslední možností, kdy ještě mohou v době krátce před konkrétním termínem dodávky v reálném čase, v reakci na aktuální situaci v elektrizační nebo plynárenské soustavě či ve svém výrobním, respektive odběratelském portfoliu/místě, nakoupit či prodat elektřinu nebo plyn.

V této souvislosti je také třeba zmínit stále rostoucí vliv obnovitelných zdrojů energie, u nichž se výroba ve srovnání s takzvanými klasickými zdroji plánuje obtížněji. Změny ve výrobě, tedy v dodávkách energie do soustavy nebo ve spotřebě (odběru energie ze soustavy), tak mohou negativně ovlivnit snahu na zajištění vyrovnané výkonové bilance v elektrizační nebo plynárenské soustavě, a náklady na straně účastníků trhu, kteří tak mají v dané hodině odchylku od svých plánovaných obchodních diagramů. Nákupem, respektive prodejem elektřiny nebo plynu mohou účastníci trhu předcházet vzniku odchylek a tím optimalizovat/snižovat své náklady.

Mimo výše uvedené základní činnosti operátor trhu také například administruje výplatu podpory podporovaným zdrojům energie, vydává záruky původu na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů a je administrátorem Rejstříku v oblasti obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Statistika nutná je…

V průběhu roku operátor trhu na svém trhu pravidelně zpracovává a zveřejňuje operativní měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou a trhu s plynem v České republice a takzvané typové diagramy dodávek. Ty vyjadřují modelový průběh spotřeby v čase (jednotlivých dnů a měsíců), charakteristický pro daný druh spotřeby elektřiny nebo plynu u definovaných skupin zákazníků (odběratelů), kteří nedisponují průběhovým měřením elektřiny nebo plynu.

Operátor trhu je i partnerem mnoha mezinárodních pracovních skupin a projektů. Jeho zástupci pomáhají připravovat nebo komentovat podklady pro tvorbu české a evropské legislativy a technickou specifikaci připravovaných řešení v energetice.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Energie.

Související