Inteligentní města. Inteligentní sítě. Inteligentní budovy. Inteligentní průmysly. Svět je stále více propojený, elektrický, digitalizovaný, dekarbonizovaný a decentralizovaný. Do hry vstupují nové ekologické faktory, zejména rostoucí tlak na snižování uhlíkové stopy komerčních budov i celých průmyslových komplexů. Technologie pro snižování uhlíkové stopy, a tedy odpovědný přístup k udržitelnému rozvoji jsou čím dál efektivnější a díky digitalizaci jsou dostupné komukoliv.

Navzdory tlaku na udržitelný rozvoj ve všech možných segmentech má řada firem stále velké mezery v efektivním hospodaření s energií, což přináší vyšší náklady na energie i vyšší ekologickou zátěž. Jak ukazuje celosvětový průzkum naší společnosti, většina firem zatím nepodniká kroky potřebné pro zlepšení své energetické efektivity ani pro snížení uhlíkové stopy. Sledované firmy přistupují k energetickému managementu postaru a 85 % z nich přiznává, že podnikají kroky pro snížení emisí přibližně v takovém rozsahu jako jejich konkurence. Hlavní překážka efektivnějšího managementu energií je pak v samotném systému řízení energií. V šetření 61 % respondentů uvedlo, že v oblasti energetické efektivity a trvalé udržitelnosti nejsou jejich firemní oddělení zkoordinovaná. K dalším bariérám patří podceňování důležitosti práce s daty. Data odkazující na výrobu energie a řízení její spotřeby jsou roztroušená po množství poboček či v různých lokalitách a nejsou pravidelně a systematicky shromažďována a vyhodnocována.

Jen 30 % firem uvažuje nad zavedením technologií, které umožňují řídit výrobu i spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů − jde o takzvané mikrogridy či řešení, která optimalizují dodávku energií podle aktuální spotřeby. Ve skutečnosti představuje obnovitelná energie oblast, kde je možné generovat zajímavou návratnost investic při zvyšování podílu obnovitelné energie v celkovém energetickém mixu. Investice do obnovitelné energie předčí investice do fosilních paliv o 60 % už v roce 2030. S tím, jak bude přibývat firem využívajících obnovitelné zdroje, se může cena této energie stát srovnatelnou nebo klesat pod hodnotu tradiční hnědé energie. Jako příklad může sloužit větrná energie, jejíž cena spadla za posledních 10 let na globálním trhu o více než polovinu.

Vladimír Tichý

generální ředitel Schneider Electric

Posledních sedm let pracoval pro Schneider Electric v zahraničí, naposledy tři roky jako generální ředitel v Irsku. Předtím působil 12 let ve Schneider Electric Česká republika.

Průzkum Schneider Electric přinesl i několik povzbudivých zjištění. Více než polovina firem už rozběhla nebo do dvou let plánuje spustit projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energií. Ačkoli návratnost investic je pro ně stále nezanedbatelným faktorem při rozhodování, podniky začínají nazírat na tyto investice z dlouhodobější perspektivy. Například více než polovina respondentů při hodnocení projektů zohledňuje i vliv na životní prostředí. Společná snaha firem o energetické úspory či vyšší podíl energie z obnovitelných zdrojů ale nestačí. Firmy by měly být v oblasti energetiky aktivnější, měly by samy začít elektřinu vyrábět a spolupracovat s distribučními společnostmi, s tradičními výrobci energií a dalšími novými hráči v energetice.

Článek byl publikován ve speciální příloze Úspory energií.

Související