Součástí zemědělského dodavatelského řetězce je každý subjekt, který se podílí na výrobě, pěstování, zpracování, obchodu a distribuci zemědělských produktů. Investice do zemědělství za poslední léta rostou a očekává se, že tento růst bude pokračovat v souvislosti s tím, jak se zemědělský sektor rozšiřuje, aby uspokojil rostoucí poptávku, a to jak v oblasti potravinové produkce, tak v poptávce po průmyslových plodinách. Stejnou měrou roste i konkurence na tomto trhu a podniky hledají nástroje, které by jim pomohly uspět.

Při činnosti většiny podniků vznikají vedlejší efekty, které mohou mít nepříznivý vliv na určité oblasti lidského a společenského života či životního prostředí. Právě předcházením těmto rizikům a odstraňováním již způsobených negativních účinků se lze odlišit od "neodpovědné" konkurence a získat lepší image a pozici na trhu. V roce 2016 vznikla ve spolupráci OECD a Světové organizace pro výživu a zemědělství doporučení, jak vytvářet a být součástí odpovědného zemědělského řetězce. Tato doporučení byla shrnuta do Pokynů pro odpovědné zemědělské řetězce, odkaz na ně naleznete níže.

Pokyny rozvádějí principy odpovědného obchodního jednání obsažené ve vše­obecně uznávané směrnici OECD pro nadnárodní podniky. Pokyny jsou určeny pro zahraniční i domácí společnosti, pro veřejný i soukromý sektor, pro malé a střední podniky i pro velké korporace. Oslovují společnosti v tzv. horních i dolních částech dodavatelského řetězce − od dodávání zemědělských vstupů, přes výrobu, okamžité zpracování po sklizni po následné zpracování, dopravu, marketing, distribuci a maloobchod.

Doporučení se zaměřují na ochranu rizikových a citlivých oblastí, jako jsou lidská a pracovní práva, zdraví a bezpečnost, bezpečnost potravin, vlastnická práva a práva přístupu k přírodním zdrojům, zacházení se zvířaty, ochrana životního prostředí a udržitelné užívání přírodních zdrojů, používání technologií a zavádění inovací.

Uplatňováním dále zmíněných principů náležité péče lze účinně předcházet případnému nepříznivému vlivu činnosti podniku na chráněné oblasti či ho včasně a efektivně odstraňovat. Podniky by zejména měly mít ve své výrobní a obchodní strategii zakomponovány základní principy odpovědného obchodního jednání, měly by mít zmapována a zhodnocena rizika, která při jejich činnosti mohou vzniknout, a mít navržen způsob, jak těmto rizikům předcházet či je odstraňovat. V neposlední řadě by společnosti měly pravidelně provádět kontrolu těchto opatření. Zmíněné principy jsou v pokynech podrobněji a hlavně prakticky rozvedeny, například tím, že přímo obsahují návrhy vnitřních postupů a opatření, které mohou podniky přijmout, nebo uvádějí příklady situací, jež mohou indikovat, že se v dodavatelském řetězci neděje vše standardním způsobem.

Pokyny nejsou právně závazné, jsou to praktická doporučení, která pomáhají chránit určité specifické oblasti našeho života a zároveň jsou účinným nástrojem, jak zvýšit svoji konkurenceschopnost na trzích, kde jsou tyto principy považovány za běžný standard a kde je původ produktů a způsob jejich výroby podstatný pro odběratele i spotřebitele.

Český text Pokynů najdete na webu ministerstva zemědělství.

Informace o směrnici OECD a úloze Národního kontaktního místa naleznete zde.

Související