Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) zvyšování energetické účinnosti pomohlo domácnostem na celém světě v loňském roce ušetřit až desítky procent na jejich výdajích. Kromě zvýšení energetické bezpečnosti přináší investice do účinnějšího využívání energie rovněž finanční úspory.

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti je jedním z cílů evropské klimatické politiky dosáhnout do roku 2020 v unii 20% úspory spotřeby primární energie. Členské státy byly povinny stanovit pro období 2014-2020 vnitrostátní cíle a ve svých národních akčních programech reforem uvést, jak jich hodlají dosáhnout. Energeticky úsporná opatření mohou být dotována z národních a evropských programů.

Závazky se mají plnit

ČR se zavázala snížit energetickou náročnost budov do roku 2020 o přibližně 51 PJ. "Investice do opatření zvyšujících energetickou efektivnost a snižujících energetickou náročnost budov jsou ekonomicky výhodnou aktivitou, v tuto chvíli kofinancovanou z evropských a státních peněz. Zvyšování energetické účinnosti představuje investice, jimiž si zhodnotíte svůj majetek, nejde tedy o náklady, ale o investice - a ty jsou návratné," tvrdí Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy.

Hlavním důvodem a často i motivem k tomu, aby lidé a firmy, případně instituce spořili energii, jsou zejména finanční úspory. "Úsporné projekty by měly být nejen o získání dotace, ale hlavně o tom, zda má smysl energii šetřit a jestli se to spotřebiteli energie vyplatí," říká Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (MPO).

Ekonomika jako motor renovace

"Už nyní je to ekonomicky výhodné, výnosové procento z investice do energetických úspor do nemovitosti (soukromé i veřejné) je kolem 5-6 % ročně. Pro podnikatele je to sice málo, ale pro domácnosti a veřejné instituce je to velmi výhodné. Kromě toho se jim zvedne komfort bydlení. Finanční motivace pomůže překonat vlastníkům budov nutnost počáteční investice," dodává Petr Holub.

51 PJ

Česká republika se zavázala snížit energetickou náročnost budov do roku 2020 o asi 51 PJ (1015).

Odborníci se shodují na tom, že základem úspěchu je dobrý a kvalitně připravený projekt. I zde platí, že nejlevnější projekt z hlediska investice nemusí být nejlepší z hlediska provozu. Obvykle se na projektovou přípravu počítá okolo 10-11 % z celkové ceny investice a praxe potvrzuje, že se opravdu vyplatí nešetřit a hledat ta nejvýhodnější řešení.

Firmy a instituce

Programy na úsporu energie, spadající do kompetence ministerstev životního prostředí (MŽP), průmyslu (MPO) a místního rozvoje (MMR), lze do určité míry kombinovat. Limitujícím faktorem pro kombinování jednotlivých titulů jsou oprávnění příjemci dotací. Například MŽP v rámci Nové zelené úsporám (NZÚ) poskytuje dotace fyzickým osobám a obcím, zatímco MPO v rámci OPPIK podnikatelským subjektům.

Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním a jiným národním programům ČR. Spravuje ho ministerstvo průmyslu a obchodu a zaměřuje se hlavně na neinvestiční dotace, které pomáhají projekty připravovat. Lze tak např. financovat zpracování odborných posudků objektů. V programu EFEKT si i podnikatelé mohou žádat o dotaci v několika aktivitách. Každá má svoje podmínky, které žadatel musí splnit, a ty se mohou lišit.

Pro rok 2018 bylo na program EFEKT ze státního rozpočtu vyčleněno 150 milionů Kč. Maximální výše dotace, kterou žadatel může získat, se liší v závislosti na jednotlivých aktivitách v programu. Například obce mohou získat až 2 miliony Kč, respektive 50 % způsobilých výdajů, na opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, podnikatelé mohou získat až 200 tisíc Kč (respektive 70 % způsobilých výdajů) na komplexní posouzení budovy, které mají pro podnikatelské účely, nebo až 500 tisíc Kč (respektive 70 % způsobilých výdajů) na zavedení energetického managementu. Kraje a město Praha mohou získat až 800 tisíc Kč (respektive 50 % způsobilých výdajů) na zpracování územní energetické koncepce. Na komplexní posouzení rodinného domu může dostat fyzická osoba až 30 tisíc Kč (respektive 70 % způsobilých výdajů). "Výstupem takového komplexního energetického posouzení objektu je studie proveditelnosti, která by měla zájemce o úspory energie informovat o všech možných energeticky úsporných opatřeních, která by vedla ke snížení provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie, a zjistit jejich optimální kombinaci výhodnou pro spotřebitele energie," vysvětluje ředitel Sochor.

Domácnosti mohou získat až 250 tisíc

"Domácnosti asi nejvíce využijí program Nová zelená úsporám. Za čtyři roky z něj Ministerstvo životního prostředí ČR rozdělilo mezi 18 tisíc žadatelů přes 3,3 miliardy korun na úsporné bydlení. Částka, kterou lze z programu získat, se v průměru pohybuje kolem 250 tisíc korun," říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), který dotace vyplácí. Výše dosažených úspor energie je v relaci s výší dotace. Dotaci můžete uplatnit jak na komplexní rekonstrukci domu, tak na dílčí renovace, jako je výměna oken a dveří nebo částečné zateplení. "Úspora může dosáhnout až 50 % z celkových výdajů," doplňuje Petr Valdman. Nabídka podporovaných opatření je široká, ale připravují se změny, které program otevřou ještě většímu okruhu žadatelů.

"O program byste se měli také zajímat, pokud plánujete vylepšit dům některou z moderních "eko" technologií, ať už jde o systém řízeného větrání známý jako rekuperace, zelené střechy nebo využívání tepla z odpadní vody. A v neposlední řadě si můžete zažádat i o příspěvek na stavbu domu v takzvaném pasivním standardu," uzavírá tisková mluvčí SFŽP Lucie Früblingová.

Žádosti o dotace lze podávat před zahájením, v průběhu i po dokončení prací, a to až do roku 2021, kdy příjem nových žádostí skončí. Elektronický formulář žádosti je dostupný na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz.