V aktuálním čísle týdeníku Ekonom (7/2016) vás na čtyřiceti stranách provádíme krok za krokem vyplněním přiznání k dani z příjmů za rok 2015. Ani obsáhlý návod ale nedokáže odpovědět na všechny záludnosti českého daňového systému.

Právě proto odpovídala v on-line rozhovoru jedna z autorek daňového speciálu Ekonomu, daňová konzultantka společnosti Mazars Anna Klímová, na otázky čtenářů.

Přečtěte si její odpovědi:

 

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jako zaměstnanec české pobočky americké firmy dostávám každý rok akcie (od mateřské americké firmy). Ty jsou v obchodním systému vedeny ve stavu "Granted" a není možno s nimi obchodovat. Po nějaké době se postupně uvolňují do stavu "Vested" a v tu chvíli mohu přidělenou dávku akcií prodat (v předem daných časových intervalech). Pokud neprodám, hromadí se, ale už stále zůstanou ve stavu "Vested". Zaměstnavatel akcie nedaní. Loni jsem akcie prodal a peníze mi přišly na účet. Moje otázka zní, jak se tento příjem daní. Jedná se o ostatní příjem podle §10 Zákona o daních z příjmů (prodej cenných papírů) a tudíž daněno 15% sazbou? Dále mě zajímá, jaké dokumenty je potřeba doložit, příp. jestli stačí výpis z účtu s příslušnou transakcí. Děkuji za odpověď Karel D.
Anna Klímová
Dobrý den, pokud dostáváte akcie zdarma od mateřské americké firmy Vašeho českého zaměstnavatele, pak by ke zdanění tohoto příjmu mělo dojít již dříve než v okamžiku, kdy předmětné akcie prodáte. Měl by Vám vznikat zdanitelný příjem ze závislé činnosti, a to v okamžiku, kdy k těmto akciím nabydete vlastnické právo (pravděpodobně již v okamžiku “Granted”, ale bez důkladné znalosti předmětného akciového plánu to nelze určit jednoznačně). Hodnota tohoto zdanitelného příjmu by pak měla být rovna tržní hodnotě nabytých akcií v momentě jejich nabytí. Tento zdanitelný příjem by Vám měl být zdaněn buď Vaším českým zaměstnavatelem v rámci mzdové evidence, nebo přímo Vámi v daňovém přiznání podávaném za příslušný kalendářní rok, v němž jste akcie nabyl. Zda jste za zdanění příjmu odpovědný Vy osobně nebo Váš český zaměstnavatel lze určit v závislosti na tom, zda Váš český zaměstnavatel nese nějaké náklady v souvislosti s předmětným akciovým plánem, či nikoli – pokud náklady nese, je povinen Vám příjem zdanit prostřednictvím mzdové evidence, pokud náklady nenese, jste za zdanění tohoto příjmu odpovědný Vy osobně. V okamžiku prodeje akcií pak generujete příjem, který je příjmem zdanitelným, popř. může být od daně z příjmů osvobozen. Osvobození se uplatní tehdy, pokud Váš příjem z prodeje cenných papírů (nejen těch nabytých od americké společnosti, ale případně i dalších, které jste v průběhu roku 2015 prodal) nepřesáhl 100.000 Kč. Jestliže příjem tuto částku přesáhl, je nutné zkoumat, kdy jste předmětné akcie nabyl. Jestliže jste je nabyl před 1. lednem 2014, je příjem z prodeje těchto akcií také osvobozen od daně z příjmů. Částku osvobozeného příjmu nemáte povinnost uvádět v daňovém přiznání, pokud by však jeho výše přesáhla v roce 2015 částku 5.000.000 Kč, byl byste povinen podat tzv. hlášení o osvobozených příjmech. Pokud jste akcie nabyl po 1. lednu 2014, jedná se o příjem zdanitelný podle § 10 zákona o daních z příjmů. Oproti tomuto příjmu je možno uplatnit výdaje na jeho dosažení, zejména případnou nabývací cenu akcií (nerelevantní, pokud akcie nabýváte zdarma) a také poplatky za obchodování s cennými papíry při jejich nabytí nebo prodeji. Pokud by hodnota akcií byla zdaněna jako příjem ze závislé činnosti již v okamžiku jejich nabytí, je možné si snížit zdanitelný příjem také o hodnotu tohoto příjmu, který již byl dříve zdaněn. U příjmů z prodeje cenných papírů se uplatní sazba daně ve výši 15 %. Co se týče dokumentace, primárně není potřeba dokládat žádné dokumenty k transakcím s cennými papíry. Pokud by si nicméně správce daně následně nějakou dokumentaci vyžádal, pak záleží na jeho uvážení, zda postačí výpis z účtu či zda bude požadovat další doklady.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, můj dotaz sestává z několika částí: a) mohu uplatnit základní slevu na poplatníka v případě, že jsem starobní důchodce a jediným zdanitelným příjmem za rok 2015 je bezplatné nabytí 16 akcií a přijatá dividenda z již vlastněných akcií. Obojí se týká francouzské banky SOGE. b) kam patří tyto příjmy v daňovém přiznání, jde o kapitálové příjmy (§8) nebo ostatní příjmy (§10)? c) příjmy jsou v EUR a v korunovém ekvivalentu činí 19,2 tis.Kč za nabytí akcií a 7,5 tis. Kč hrubá dividenda tj. celkem 26,7 tis.Kč (použit jednotný kurz 27,27 Kč). d) uplatněním slevy na poplatníka tento příjem klesne pod 15 tis. Kč; vyplňuji daňové přiznání s nulovou daní, nebo nevyplňuji vůbec? e) přijatou dividendu jsem uvedla v původní, nezdanitelné částce, ale přijatá částka je nižší o zdanění ve výši 29% ve Francii. Daňový domicil jsem si dosud nevyřídila. f) jak vyplnit přílohu č. 3, pokud se mne týká. Děkuji za odpověď
Anna Klímová
Dobrý den, pokud jste starobní důchodce a v roce 2015 jste nabyla zdarma akcie a na základě vlastnictví těchto akcií Vám byly připsány dividendy, je Vaše situace následující: Dividendy jsou kapitálovým příjmem dle § 8 zákona o daních z příjmů. Co se týče akcií, aby bylo možné určit, pod jaký příjem je podřadit, je důležité zjistit, z jakého důvodu jste tyto akcie nabyla. Pokud jste je nabyla např. proto, že jste v minulosti pracovala pro některou společnost patřící do skupiny Société General, pak se při nabytí akcií jedná o příjem ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Byl-li titul pro nabytí akcií jiný, může se jednat o jiný typ příjmů, z informací, jež mám k dispozici, však nelze jednoznačně určit, jaký. Vzhledem k částkám předmětných příjmů jste povinna podat daňové přiznání. Můžete si však i jako starobní důchodkyně uplatnit slevu na dani na poplatníka. Tato sleva se uplatňuje až oproti výsledné dani, plně tedy pokryje celou částku daně, která připadá na předmětné příjmy před uplatněním této slevy. V této souvislosti je tedy bezpředmětné uplatňovat zamezení dvojího zdanění u dividend a vyplňovat přílohu č. 3 daňového přiznání, neboť to nebude mít vliv na výši Vaší daňové povinnosti, která bude nulová. Co se nicméně týče sražené francouzské daně, pokud jsou dividendy vypláceny z Francie českému daňovému rezidentovi, má Francie právo z nich srazit daň maximálně ve výši 10 %. Předložením potvrzení o daňovém domicilu v České republice plátci dividend byste mohla dosáhnout refundace té části sražené francouzské daně, která přesahuje 10 % hrubé částky dividend.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jsem pracující důchodce - dohoda o pracovní činnosti .Mám nárok za minulý rok vrácení části daní a nebo celé daně? Děkuji J.Honzík
Anna Klímová
Dobrý den pane Honzíku, pokud jste u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení a Vaše hrubá odměna činila méně než 10 290 Kč za měsíc, Vaše daňová povinnost po odečtení základní slevy na poplatníka byla v daném měsíci nulová a zaměstnavatel Vám z Vaší odměny nestrhl žádnou zálohu na daň. Pokud jste podepsal Prohlášení a měsíční odměna činila více než 10 290 Kč, byla Vám sražena záloha na daň. Zda máte nárok na vratku daně bude záležet na tom, kolik činila Vaše hrubá mzda za celý rok 2015. Při ročním příjmu do 123 500 Kč je po odečtení základní slevy na poplatníka daňová povinnost nulová a tudíž máte nárok na vrácení celé sumy zaplacených záloh na daň. Pokud Vaše roční příjmy přesáhly tuto částku, budete mít nárok na vrácení části nebo žádných zaplacených záloh na daň a v tomto případě bude záležet na tom, o kolik přesáhl součet Vašich zaplacených záloh v roce 2015 Vaši výslednou daňovou povinnost. Pokud jste v rámci formuláře prohlášení požádal do 15.2. 2016 Vašeho zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, vyřídí zaměstnavatel vratku za Vás. Pokud jste žádost nepodepsal, je potřeba si od zaměstnavatele vyžádat Potvrzení o zdanitelných příjmech a o přeplatek na dani si požádat v rámci daňového přiznání. Jestliže u zaměstnavatele nemáte podepsané prohlášení poplatníka, zaměstnavatel Vám z daňové povinnosti neodečítal základní slevu na poplatníka, a tudíž jste odváděl zálohy v plné výši. V tomto případě je potřeba nejpozději do 1. 4. 2016 podat daňové přiznání a v rámci daňového přiznání požádat o vrácení daně.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, prosím Vás o radu, pronajímám chalupu, ve smlouvě o pronájmu nemám rozlišenu částku za nájem a za energie, oboje mám dohromady jako "nájem". Doposud jsem do nákladů platby za energie nedávala, nicméně loni se tyto platby značně navýšily a chtěla bych je do nákladů započítat. Např. za elektřinu ale chodí vyúčtování až v polovině dalšího roku (zúčtovací období je od června do května), do nákladů se dává částka na faktuře, která přijde v daném roce, za který se podává daňové přiznání, nebo jak je možné tyto výdaje započítat? V případě, že nebyla chalupa obsazena po celý rok, může se započítat celá částka na faktuře? (paušály za každý měsíc?) Pokud bych ve smlouvě měla rozlišenu částku za energie a za nájem, jakým způsobem pak finanční úřad kontroluje, zda bylo provedeno vyúčtování energií nájemníkům? Mnohokrát děkuji, Radka
Anna Klímová
Dobrý den, je vhodné, aby v nájemní smlouvě bylo nájemné a poplatky za služby uvedeny zvlášť. Nicméně pokud tomu tak není a ceny služeb zahrnete do zdanitelného příjmu a platby za poskytnuté služby do výdajů, je tento postup správci daně tolerován, neboť ho zákon nezakazuje. Vedete-li daňovou evidenci, do výdajů zahrnete zaplacené zálohy v roce 2015. Pokud byste měla v nájemní smlouvě rozlišenou částku za nájem a za služby s nájmem spojené a následně s nájemcem zúčtovávala oproti skutečným výdajům za tyto služby (tuto variantu bych Vám doporučila), obdržené zálohy na služby spojené s nájmem se do zdanitelných příjmů z pronájmu nezahrnují. Analogicky se ale nezahrnují do výdajů platby za tyto služby. Finančnímu úřadu není potřeba prokazovat, zda-li, a jak bylo provedeno vyúčtování energií s nájemníky. Pouze pro případ kontroly ze strany finančního úřadu je vhodné si uchovat bankovní výpisy (případně jiné doklady) prokazující, že k zúčtování s nájemníky skutečně došlo.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, nepracující důchodce má příjem z pronájmu bytu. Musí uvést do ř.31 úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů, tedy částku ročního důchodu ? Do odpočitatelných výdajů z pronájmu bytu může zahrnout : poplatek družstvu, za rozhlas, TV, internet, zálohy za plyn a elektřinu ? Jakým způsobem lze poplatky prokázat, když poplatky přes SIPO jsou zasílány mailem a následně po měsíci vymazány z počítače.
Anna Klímová
Dobrý den, obecně jsou důchody do částky 331 200 Kč za rok od daně z příjmů osvobozeny. Pouze pokud by příjem z pronájmu (případně ze zaměstnání nebo podnikání) přesáhl částku 840 000 Kč za rok, musel by zdanit i celý svůj důchod za rok 2015 v rámci dílčího základu daně podle § 10 zákona o dani z příjmů. Částku důchodu uvede do Přílohy č. 2 (Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů) daňového přiznání a následně ji z řádku 209 Přílohy č. 2 převede na řádek 40. Jestliže příjem z pronájmu uvedenou částku nepřesáhne, důchod je osvobozen od daně a do daňového přiznání se neuvádí. Může stanovit výdaje buď paušálním ve výši 30% z příjmů (maximálně však do částky 600 000 Kč) anebo uplatnit skutečné výdaje. K daňovému přiznání v rámci příjmů z pronájmu není potřeba přikládat žádné dokumenty prokazující výši uvedených příjmů a výdajů. Pouze pro případ kontroly ze strany finančního úřadu je vhodné si dokumenty uchovat. U příjmů ideálně bankovní výpisy, u výdajů jednotlivé doklady a bankovní výpis, pokud byla daná částka hrazena převodem.
Čtenářský dotaz
Dorbý den, musí starobní důchodkyně, které vznikne povinnost zdanit příjem za prodej bytu, také zdanit celý svůj důchod? Pokud ano, kam se důchod do daňového přiznání vkládá a je potřeba tuto částku nějak dokládat? Díky moc
Anna Klímová
Dobrý den, pokud jste neobdržela žádné jiné příjmy kromě starobního důchodu a příjmu z prodeje bytu, pak Vám povinnost zdanit starobní důchod nevzniká.
Čtenářský dotaz
Dobrý den,chci si uplatnit slevu na dani na své 2 děti , kolik je nutný roční příjem a pokud nedosahuji této hranice,jsou jiné možnosti jak přesto slevu uplatnit? Děkuji
Anna Klímová
Dobrý den, pro uplatnění slevy na dani obecně není stanoven žádný limit a uplatňuje se do výše daňové povinnosti. Pokud je sleva na dani vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem (finanční úřad Vám vyplatí peníze), na který Vám vzniká nárok, pokud jste měla roční příjem (ze závislé činnosti, podnikání, kapitálového majetku a pronájmu) alespoň ve výši 55 200 Kč.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli si můžu dát do přiznání neučelovou hypoteční smlouvu. Děkuji
Anna Klímová
Dobrý den, pokud z hypoteční smlouvy není patrný účel použití, tedy ani z ní nevyplývá, že hypoteční úvěr byl použit na financování bytových potřeb, úroky nelze uplatnit v daňovém přiznání.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jsem zaměstnancec, ale daňové přiznání si podávám sám. Nemám datovou schránku. Mám povinnost podat daňové přiznání elektronicky? Nebo mohu odevzdat standardně v papírové podobě. Děkuji
Anna Klímová
Dobrý den, pokud nemáte zřízenou datovou schránku, daňové přiznání můžete podat standardně v papírové podobě.
Čtenářský dotaz
Synovec má je občan SK s trvalým pobytem v ČR. Do konce dubna byl studentem a od května pracuje. Mohu mu uplatnit 4 měsíce slevu na studenta, když souběžně se studiem nepracoval? Potvrzení ze školy mu vydali až do 30.6.2015 Dále měl do konce roku 2 zaměstnavatelé u jednoho mu strhávali pojistné , které je povinen platit daňový nerezident. Je to správně? Moc děkuji za radu
Anna Klímová
Dobrý den, bohužel z Vašeho dotazu není zcela jasné, zda je synovec daňovým rezidentem v České Republice. Pokud ano, tedy v České republice má bydliště a považuje Českou republiku za centrum svých životních zájmů, pak si může uplatnit slevy na dni. Slevu na studenta si pak lze uplatnit, pokud není starší věku 26 let. Nárok na tuto slevu má po dobu studia, pokud ho nepřerušil nebo neukončil, i když souběžně nepracoval. Pokud tedy celých 6 měsíců studoval, smí si uplatnit slevu za 6 měsíců. Pokud byl synovec zaměstnán v České republice a nemá potvrzení, že je příslušný k pojistnému systému na Slovensku, pak mu zaměstnavatelé ze mzdy měli odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
Čtenářský dotaz
Z II pilíře dostanu naspořenou částku v r. 2016. Jak danit? Na str 35 Týdeníku EKONOM o tom něco píšete,ale nerozumím tomu Dvořáková
Anna Klímová
Dobrý den, výplata prostředků z II. pilíře bude osvobozena od daně z příjmů.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, zúčastnil jsem se vyplňování internetových průzkumů. Musí se tyto odměny přiznávat do daně z přijmu? Když jsem se na to ptal, bylo mi odpovězeno, že je to příležitostní výdělek a ten je od daně osvobozen a nemusí se v přiznání uvádět. Děkuji za odpověď
Anna Klímová
Dobrý den, pokud nemáte žádný jiný příjem a příjem z internetových průzkumů nebyl vyšší než 30 000 Kč, jedná se o příležitostný příjem, který je od daně z příjmů osvobozen a není tedy skutečně potřeba podávat daňové přiznání.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, pečuji o nemocnou maminku (III. stupeň) a zároveň mám jako vedlejší činnost živnost. Chtěla jsem se zeptat, jestli se Příspěvek na péči o osobu blízkou uvádí v daňovém přiznání. Pokud ano, pak jakým způsobem? Děkuji. Lenka Nováková
Anna Klímová
Dobrý den, příspěvek na péči o osobu blízkou je osvobozený příjem a do daňového přiznání se neuvádí.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, ráda bych věděla, zda si mohu uplatnit slevu na manžela, je v invalidním důchodu 2.stupně, měsíční výše je 6.700 Kč a nikde nepracuje ani nepodniká. Nedokázala jsem zjistit, zda se invalidní důchod zahrnuje do ročního příjmu 68.000,- Kč. Předem děkuji za odpověď. Neumannová
Anna Klímová
Dobrý den, invalidní důchod se do uvedeného limitu počítá a jelikož roční příjem manžela přesáhl limit 68 000 Kč za rok, není možné na něj uplatnit slevu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, rád bych se zeptal k řádku 51 - odst. 8 zákon (úhrada za další vzdělávání), zda toto také zahrnuje platbu za závěrečnou zkoušku pro rozšíření kvalifikace (byl jsem obyčejný pedagog, nyní jsem speciální pedagog) v rámci celoživotního vzdělávání? Děkuji.
Anna Klímová
Dobrý den, od základu daně lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání profesí podle zákona 179/2006 SBb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ve Vašem případě to bohužel není možné.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, v loňském roce jsme se s manželkou vyměnily na rodičovské dovolené. V červnu byly malému tři roky a nárok na rodičovskou dovolenou v našem případě skončil. Máme dvě děti, může si každý z nás uplatnit slevu na dani za vyživované dítě v plné výši, tedy jeden z nás cca 11000,- a druhý potom zvýšenou částku na druhé dítě cca 13000,- ? Děkuji.
Anna Klímová
Dobrý den, Daňové zvýhodnění na více dětí lze rozdělit. I za těchto okolností se děti vyživované oběma poplatníky posuzují dohromady. V tomto případě se tedy můžete rozhodnout, že jeden z manželů uplatní daňové zvýhodnění na 1. dítě ve výši 13.404 Kč a druhý z manželů na 2. dítě ve výši 15.804 Kč.
Čtenářský dotaz
Dobrý den. Můžu si jako zaměstnanec nárokovat při služební cestě, na kterou mě vyslal zaměstnavatel, náhradu za použití vozidla, i když není moje, ale patří mému bratrovi? Pokud ano, neměl bych tento příjem zdanit, protože jsem se vlastně obohatil? Neboť tato náhrada je vlastně určena jako náhrada za opotřebení tohoto vozidla, které ale není moje. Děkuji za odpověď.
Anna Klímová
Dobrý den, i v případě, že jste vyslán na pracovní cestu a použijete vozidlo, které nevlastníte, tedy vypůjčené, máte nárok na cestovní náhrady a tyto cestovní náhrady jsou pro Vás osvobozeným příjmem. Pak už závisí pouze na Vás, jak se s bratrem vyrovnáte.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, do které kolonky patří - příspěvek zaměstnavatel na soukromé životní pojištění (§6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona - kolonka je v potvrzení zaměstnavatele, ale v daňovém přiznání jsem ji nenašla. Pokud tam není mám ji přičíst do úhrnu příjmů. Děkuji
Anna Klímová
Dobrý den, příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění je od daně z příjmů osvobozen podle §6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona o dani z příjmů, jak správně uvádíte :-) Není tudíž potřeba jej do daňového přiznání uvádět.
Čtenářský dotaz
Dobrý den Jsem nepracující důchodce a mám příjem z nájmu polí.Mám povinnost tento příjem danit a od jaké výše nájmu za rok. Děkuji
Anna Klímová
Dobrý den, příjem, který obdržíte z nájmu polí, jste povinen zdanit. Jelikož píšete, že jste nepracující důchodce, je důležité ještě zmínit skutečnost, pokud příjem z nájmu polí v roční výši přesáhne částku 840.000 Kč, pak se pro Vás stává zdanitelným i starobní důchod, který jste v daném roce obdržel. Děkuji všem za podnětné otázky a přeji Vám všem, abyste své daňové povinnosti zvládli bez sebemenšího zaváhání.
Čtenářský dotaz
Dobrý den , chci se zeptat , pracuji v nemocnici na plný úvazek jako zdravotní sestra , ještě na dohodu pracuji v ambulanic , kde si vydělám asi 4500 kč čistého , kde samozřejmě měsíčně odvádím 15% daň , bylo mi řečeno , že úvazek na dohodu nemusím zanést do daňového přiznání , protože výdělek není nad 10 000 měsíčně , je to pravda? nehrozí mi nějaký postih ? děkuji za odpověď.Katka
Anna Klímová
Dobrý den, pokud u zaměstnavatele, kde pracujete na hlavní pracovní poměr máte podepsané prohlášení (pravděpodobně ano) a příjem z dohody o provedení práce nepřesáhne 10 000 Kč za měsíc (z příjmu je odvedena 15% srážková daň), nejste povinna podávat daňové přiznání. Každopádně pokud chcete optimalizovat svoji daňovou povinnost, daňové přiznání můžete podat dobrovolně a sražená daň z dohody Vám bude vrácena zpět. K vyplnění daňového přiznání můžete využít např. náš podrobný návod v Ekonomu :-)
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jsem občan Běloruska, ale dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsem daňový rezident ČR. Na území ČR žiji s rodinou již 5 let a mám zde dlouhodobý (ne trvalý) pobyt. Jakou adresu mám uvést do položek 12 až 18 daňového přiznání k dani z příjmů FO(adresa pobytu v den podání DAP)? Na úřadě mi bylo sděleno, že adresu v Bělorusku. Já se domnívám, že bych měl uvést českou - § 13 daňového řádu - místem pobytu u cizince je adresa hlášeného místa pobytu. Děkuji Krukouskyi
Anna Klímová
Dobrý den, do uvedených řádků uveďte Vaši českou adresu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den Vím, že sleva na dani za manželku má limit na jejích příjmech 68000,-Kč. Manželka má jediný příjem jako OSVČ a loňský rok se jí moc nedařilo. Kterou položku mám porovnávat s limitem - její příjmy jako OSVČ (bez odečtení nákladů) nebo její čistý výdělek ze živnosti (příjmy - výdaje)?
Anna Klímová
Dobrý den, vlastními příjmy manželky se rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených v roce 2015 nesnížených o daňové výdaje.
Čtenářský dotaz
Dobry den, jsem ucitelem ciziho jazyku jako osvc.Rad bych se zeptal, zda muzu procentualne cast nakladu odecist z danoveho zakladu? a kolik procent? Dekuji
Anna Klímová
Dobrý den, můžete si odečíst výdaje ve výši 40% z příjmů, maximálně však 800 000 Kč.
Čtenářský dotaz
Syn je ženatý, má 2 děti, na které si uplatňuje daňové zvýhodnění.Manželka je rovněž zaměstnaná. Děti chodí do školky. Může si školkovné odečíst z daně syn za 1 dítě a jeho manželka za druhé? Děkuji za odpověď.
Anna Klímová
Dobrý den, Daňové zvýhodnění na více dětí lze rozdělit. I za těchto okolností se děti vyživované oběma poplatníky posuzují dohromady. V tomto případě se tedy můžete rozhodnout, že jeden z manželů uplatní daňové zvýhodnění na 1. dítě ve výši 13.404 Kč a druhý z manželů na 2. dítě ve výši 15.804 Kč.
Čtenářský dotaz
dobrý den, počítá se do příjmu manželky pro potřebu slevy na dani i příjem z mateřské / rodičovského příspěvku? V zákoně se píše jen něco o dávkách sociální pomoci, těžko se v tom vyznává ... Díky
Anna Klímová
Dobrý den, do uvedeného limitu se počítá mateřská, rodičovský příspěvek nikoliv (je dávkou státní sociální podpory).
Související