České centrum SOLVIT, které je součástí celoevropské sítě pro mimosoudní řešení sporů občanů a podnikatelů s úřady v EU, úspěšně řeší případy týkající se nesprávné aplikace evropského práva. Jde o nejrůznější oblasti, od čistě podnikatelských záležitostí až po otázky sociálního zabezpečení.

SOLVIT však dokáže pomoci také v oblasti zdravotní péče, jak dokazuje případ řeckého občana, který sám marně usiloval o proplacení svých nákladů spojených s jeho hospitalizací během návštěvy České republiky.

Řecký občan během svého pobytu v Česku utrpěl úraz a následně byl krátce hospitalizován v nemocnici. Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC) prokázal, že je řádně pojištěn, a má tudíž nárok na veškerou nutnou zdravotní péči za stejných podmínek jako čeští občané. Problém však nastal ve chvíli, kdy obdržel fakturu za náklady na hospitalizaci s tím, že předložený EHIC patřil jiné osobě.

První nedorozumění se týkalo určení pohlaví klienta, kdy z popisu věci nebylo zřejmé, zda se jedná o muže či ženu. České úřady se domnívaly, že jde o ženu, avšak karta EHIC byla vystavena na osobu mužského pohlaví. Dotazem u partnerského SOLVIT centra však bylo zjištěno, že došlo k omylu a jedná se skutečně o muže.

Obdobnou peripetii způsobil nejednotný přepis příjmení klienta z řecké cyrilice do latinky, což vyvolalo mylný dojem, že se jedná o dvě různé osoby. Konečně poslední nedorozumění se týkalo křestního jména klienta, které si klient nechal z praktických osobních důvodů změnit. Po předložení kopie křestního listu byla i tato věc vysvětlena.

České SOLVIT centrum provedlo právní analýzu případu a výsledky provedeného šetření předložilo ministerstvu zdravotnictví, které následně konstatovalo, že klient byl v době hospitalizace skutečně pojištěn, a nemusí proto fakturu za hospitalizaci hradit. Případ tak byl díky efektivní spolupráci českého a řeckého SOLVIT centra úspěšně vyřešen. Tento případ nejen ilustruje další nezanedbatelnou oblast, v níž může SOLVIT občanům pomoci, ale také upozorňuje na skutečnost, že evropská kulturní různorodost může občas způsobit nedorozumění, která však mohou mít zásadní dopad na postižené občany.


Markéta Pěčková
odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu, MPO
peckova@mpo.cz


SOLVIT tvoří síť center, která navzájem spolupracují při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropského práva ze strany úřadů v členských státech EU, v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Účelem sítě SOLVIT je řešit rychle a efektivně konkrétní problémy občanů a podnikatelů a nabídnout alternativu ke zdlouhavým a mnohdy nákladným soudním řízením. Na činnost národních SOLVIT center dohlíží Evropská komise, která případně poskytuje i pomoc při řešení složitějších případů.

SOLVIT centra poskytují své služby bezplatně a výrazně rychleji než soudy. Bližší informace naleznete na www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/. SOLVIT můžete kontaktovat i přímo na adrese solvit@mpo.cz.


Síť center SOLVIT je mezinárodní, pomohla tak například i britském občanovi žijícímu v Bulharsku, po němž byla neprávem požadována úhrada nákladů na prohlídku tamějším lékařem.
ilustrace: europa.eu

Související