V částce 123 Sbírky zákonů vyšel zákon č. 334/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Novela insolvenčního zákona má zamezit podávání spekulativních insolvenčních návrhů s cílem poškodit konkurenci. Pokud totiž soud uzná návrh na insolvenci za nedůvodný, může být navrhovateli uložena pokuta až 50 000 Kč.

Ve stejné částce Sbírky bylo publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 336/2012 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013.

Kromě toho byly ve Sbírce publikovány v poslední době dvě nařízení vlády. Konkrétně nařízení č.332/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení č. 335/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

V částce 121 Sbírky zákonů vyšla ještě vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Související