Centrum ProEquality při Otevřené společnosti, o.p.s., díky zkušenostem a know-how získanému při auditech v nadnárodních i českých společnostech přibližuje v tomto článku nejen o co při kvalitním genderovém auditů skutečně jde. Na skutečných příkladech rovněž ukazuje, k čemu může být genderový audit personalistům užitečný a jakou investici (i zhodnocení) vlastně pro firmu představuje.

CO ZAHRNUJE GENDEROVÝ AUDIT?

Genderový audit zachycuje firmu z hlediska rovných příležitostí žen a mužů. Metodologie užívaná v procesu auditu pracuje se současnými metodami užívanými v sociálních vědách, a díky nim má nástroje k tomu, aby vystihla hodnoty společnosti obsažené ve firemní dokumentaci, které následně otestuje uvnitř firmy. Výsledkem auditu je potom pojmenování jevů v procesech, programech i praktikách společnosti, které mají dobrý i méně vhodný vliv na produktivitu a efektivitu práce uvnitř podniku. Kvalitní genderový audit zároveň vzniká uvnitř fundovaného týmu genderových auditorek a auditorů. Ti v návaznosti na výsledky auditu mohou navrhnout změny, jež při reflektování potřeb zaměstnaných v dlouhodobém horizontu přispějí ke zvýšení kreativity týmů, posílení loajality zaměstnaných a zkvalitnění firemní kultury. Vypořádají se rovněž s negativními jevy, jako jsou ztráta kvalifikovaných a talentovaných lidí, fluktuace či časté absence na pracovišti. Ve střednědobém či dlouhodobém hledisku přispívají ke zvýšení zisku podniku.

JAK AUDIT PROBÍHÁ?

Genderový audit přitom neznamená významnou časovou zátěž. Obecně znamená přítomnost auditorského týmu na pracovišti v řádu několika málo dní. Analýza dat totiž probíhá zejména externě. Audit pracuje s interními i veřejně dostupnými dokumenty společnosti, dále pak s výsledky rozhovorů vedenými s managementem společnosti, ale i s řadovými zaměstnanci. Podle postavení respondentek a respondentů se jedná buď o rozhovory "mezi čtyřma očima" nebo rozhovory skupinové. Rozhovory jsou zdrojem citlivých a anonymizovaných dat a jejich analýza dokáže identifikovat jevy významné pro další rozvoj společnosti. Oblasti, jimiž se audit zabývá, mapují kariérní dráhu zaměstnaných. Zahrnují přijímání i propouštění, všímají si zastoupení žen a mužů na různých pracovních pozicích nebo odměňování a benefitů. Příznačnou oblastí je uplatňování flexibilních pracovních režimů, management mateřské a rodičovské dovolené a již v úvodu jmenovaná firemní kultura, pracovní prostředí a vztahy na pracovišti.

Po sběru a analýze dat přichází čas na představení výsledků a navržení řešení. V České republice přistupují k genderovým auditům společnosti z oborů bankovnictví, IT, Telco, ale i společnosti výrobní, potravinářské či instituce státní správy a samosprávy. Jelikož výsledky auditů podléhají mlčenlivosti, nastíní tento článek řešení, která společnost v návaznosti na audit může zavést. Níže přiblížené programy se tedy velmi blíží výsledkům auditů, které provádí Centrum ProEquality.

MANAGEMENT MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

Velmi oblíbenou oblastí pro změny navazující na výsledky genderových auditů je management mateřské a rodičovské dovolené. Česká republika patří v Evropské unii mezi země s nejnižší zaměstnaností matek s malými dětmi, přičemž na negativní dopady tohoto jevu upozorňuje i Národní ekonomická rada vlády . Tento jev mohou společnosti zmírňovat ve svůj prospěch. "Progresivní společnosti si totiž dokážou spočítat, že ztráty kvalifikovaných sil a náklady na nábor a zaškolování nových zaměstnaných v dlouhodobém měřítku daleko převyšují náklady na zavádění programů pro jejich motivaci k brzkému návratu," říká Míla O´Sullivan, manažerka Centra ProEquality. Kvalitní management mateřské a rodičovské dovolené (MD/RD) je zároveň postaven na pozitivním vztahu k rodičovství.

Společnost Pivovary Staropramen zavedla v minulosti rozsáhlý program managementu MD/RD, který je zaměřen na podporu a udržování kontinuálního vztahu rodičů se společností. Takovými opatřeními byly výstupní pohovory, udržování sociálních kontaktů účastí na firemních setkáních a jiných aktivitách, zadávání krátkodobých pracovních úkolů i během MD/RD, zpřístupnění firemního vzdělávání či zasílání firemního bulletinu. Firma se věnovala i průběžné přípravě rodičů na návrat. Toho se snažila docílit poskytováním informací manažerkám a manažerům o návratu rodičů a během samotného návratu firma rodičům prezentovala místa v mateřské školce či rodičům umožňovala účast na vstupních školeních.2)

GENDEROVÁ KRITÉRIA V NÁBORU

V oblasti náboru se genderový audit často zabývá jevy spojenými s inzercí. Zaměstnavatelé totiž mají tendenci inzerovat pozice z velké části obsazované pouze jedním pohlavím, buď výhradně v mužském, nebo ženském rodě. Přitom výzkumy dokazují, že smíšené kolektivy pracují efektivněji. V některých českých i nadnárodních společnostech není pro top management zase využíván kompetenční model. Jeho zavedení se ale mnohým společnostem právě pro tyto posty osvědčilo, přičemž přidaným efektem této změny byl zvýšený počet žen v top managementu. V PriceWaterhousecoopers například kladou velký důraz na zajištění různorodosti týmů a pestrost zkušenostní, genderovou, vzdělanostní i věkovou. Tuto politiku zavádějí na úrovni lokální, regionální i globální.(3)

KVALITNÍ AUDIT NABÍDNE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

K tomu, aby podobné programy byly přijaty a úspěšně využívány, pomohou při jejich zavádění zjištění genderového auditu. Další podmínkou úspěchu zavádění nových podobných programů je jejich celkové začlenění do konceptů rovných příležitostí žen a mužů. Výstupy auditů, které oblast svého zájmu redukují pouze na prorodinná řešení, nemohou být z dlouhodobého hlediska přínosné. Řešení, která umožňují matkám či otcům dřívější návrat z mateřské či rodičovské do zaměstnání, je totiž potřebné doprovázet dalšími opatřeními, aby byla dobře přijata. Těmi jsou například vhodná nastavení flexibilních pracovních režimů, reflexe firemní kultury či způsob náboru a kariérního vzestupu zaměstnaných. "Zobrazuje-li firma ve svých prezentačních materiálech ženy pouze v rolích pečovatelek, může tím nepřímo upevňovat tradiční genderové role, které je situují především do domácnosti. V tomto kontextu mohou pak programy managementu mateřské a rodičovské vykazovat nízký zájem ze strany matek či rodičů obecně," říká Petra Kubálková, genderová auditorka se zkušenostmi z auditů v nadnárodních společnostech a dodává: "Proto je nezbytné, aby genderový audit pracoval s rovnými příležitostmi komplexně a nabízená řešení nevytrhoval z jejich celkového kontextu. To lze však uskutečnit pouze s kvalifikovaným a zkušeným auditorským týmem, který tematiku rovných příležitostí žen a mužů velmi dobře ovládá."

JAK POZNÁTE KVALITNÍ GENDEROVÝ AUDIT?

A co jsou tedy znaky kvality nabízeného genderového auditu? "Vedle zmíněného proškoleného auditorského týmu je to především ucelená metodologie, která umožňuje vyhodnotit jak firemní politiky kodifikované v dokumentech, tak informace získané z rozhovorů se zaměstnanými a managementem," vysvětluje Jarka Mildorfová, genderová auditorka s bohatými zkušenostmi z auditů nadnárodních i českých společností. Kvalitní genderový audit postihuje všechny oblasti života zaměstnaných ve firmě. Auditorský tým by měl spolupracovat se zaměstnanými ze společnosti a zapojit je do vytvoření plánu rovnosti, který zajistí, že výsledky auditu budou sloužit jednak k posílení dobrých praktik v rámci společnosti, jednak k pozitivní změně. "Genderový audit nemá společnost kontrolovat, ale přinést poznatky, jež napomohou rozvoji firmy i zaměstnaných," dodává Jarka Mildorfová.

OTESTUJTE SI ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Právě tyto kvality jsou charakteristické pro genderové audity z dílny Centra ProEquality při Otevřené společnosti, o.p.s., v rámci projektu hrazeného plně z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jste-li zaměstnavatelem z Ústeckého či Jihočeského kraje, můžete zdarma získat komplexní genderový audit včetně plánu rovnosti a školení v rovných příležitostech žen a mužů ve firemním prostředí pro jednoho zaměstnance. Váháte-li, můžete si udělat samostatně Test rovných příležitostí pro zaměstnavatele, ve kterém se s obsahem i výsledky auditu sblížíte. Test je dostupný na této adrese: http://www.osops.cz/proequality/test/.

Zuzana Hlucháňová

koordinátorka genderových auditů
Centrum ProEquality

1) Viz např. Kocourek, Martin a Michal Mejstřík a "Rámec strategie konkurenceschopnosti ČR".
NERV, 14.4.2011, dostupné na <www.vlada.cz/assets/tema/Prezentace-NERV-na-VSE-2011-04-14.ppt
2) "Test rovných příležitostí pro zaměstnavatele, " projekt Otevřené společnosti, o.p.s. Prolomit vlny, dostupné na <http://www.osops.cz/proequality/test/
3) Tamtéž

Související