V literatuře se dočteme, že za vědecké a technické inovace je považován přenos myšlenky na nový nebo zlepšený výrobek, uváděný na trh, na nový nebo zlepšený provozní postup používaný v průmyslu nebo obchodu. Přitom musí platit, že technické inovace vytvářejí nové výrobky, postupy a významné technické změny ve výrobcích a postupech. Z této definice vyplývá, že za inovace jsou považovány pouze ty případy, kdy dochází k významné změně.

V současnosti se naproti tomu za inovace považuje obnova a rozšíření škály výrobku a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. Z porovnání s předcházejícími definicemi vyplývá. že se ztrácí požadavek na hloubku změny, neboť za inovace se považuje i pouhá obnova výrobku.

V TĚŽKÝCH DOBÁCH JE TŘEBA ZAPOJIT VŠECHNY ZAMĚSTNANCE

V roce 2008 nás citelně zasáhla krize. Nejdříve přišel pokles v oblasti výroby automobilů, následně se téměř zastavilo stavebnictví, které odebírá naše sklo. Museli jsme řešit otázky, jak získat výrobek, který osloví zákazníka a zároveň ho dokážeme vyrobit za nižší náklady. Vedení přišlo s myšlenkou: "Pojďme zkusit zapojit všechny zaměstnance, abychom u nich vzbudili inovační úsilí." Prostě jsme chtěli, aby všichni začali přicházet s novými nápady. Měli přicházet nejen s nápady, jak má vypadat nový výrobek, ale jak upravit třeba surovinu, která se používá k jeho výrobě. Nebo, jak zajistit lepší výrobní kapacitu výrobní linky.

Zásadní otázkou je vždy jak inovační proces podpořit, jak dosáhnout zapojení lidí. První krok je vždy poměrně složitý. Aby mělo toto snažení vůbec nějaký smysl, musíte v lidech nejdříve vzbudit důvěru. Musí věřit, že se jejich nápadem bude skutečně někdo zabývat. Jenže klasická cesta, kdy se pracovník obrací na svého nadřízeného, kdy se licituje, zda je nějaká myšlenka inovativní nebo ne, v praxi často nefunguje. Velkou roli tu sehrávají totiž osobní vazby a různé zájmy. Tento způsob je těžkopádný a mnohdy ani dobré nápady nebyly realizovány. Koncem roku 2008 se ve skupině AGC inovacím věnovala velmi úzká skupina lidí (výzkumné a vývojové centrum, specialisté) a pro 99 % zaměstnanců nebyl nastaven žádný systém pro podání inovačních návrhů.

JAK SDÍLÍME NOVÉ NÁPADY A MYŠLENKY V CELÉ FIRMĚ

Proto jsme se vydali cestou vybudování vlastní elektronické platformy. Velkou práci dalo vymyslet prostředí, kde člověk svou zajímavou myšlenku či vynález může představit. Prostředí, které bude pokud možno nezávislé a kde každý hned uvidí, v jakém stádiu jeho nápad právě je. Celý proces schvalování inovačního návrhu učiní transparentní, umožní všem zaměstnancům sdílet podané, přijaté a realizované inovační návrhy, umožní aktivní vyhledávání zrealizovaných inovačních návrhů zadáním klíčových slov. Tak vznikla elektronická platforma na našem intranetu. K ní má přístup úplně každý zaměstnanec. Může do ní jednoduchým způsobem vložit svůj nápad. Systém je velice jednoduchý na obsluhu. Dvěma kliky se dostanete přímo na obrazovku, kde je jasně popsán postup. Inovace může směřovat třeba do oblasti životního prostředí, marketingu, financí, nákupu... Ve třetím kroku si zaměstnanec vybere adresáta, kterému inovaci pošle. Tomu, kdo všechny nápady koordinuje, říkáme "inolink". Je to člověk, který má přehled o tom, co se ve firmě děje a návrh si přečte. Jeho úlohou není inovační nápad posoudit a vyhodnotit, ale správně zvolit člověka, který ho dokáže odborně posoudit. Těchto odborníků máme více, protože s inovacemi je možné přicházet ve všech našich závodech. Ve chvíli, kdy expert označí nápad za zajímavý, management závodu dává impuls k tomu, aby se inovace začala realizovat. Aby se vyzkoušela buď v praxi nebo na nějakém experimentálním zařízení.

TRŽIŠTĚ NÁPADŮ MÁ MEZI LIDMI OHLAS

Někteří manažeři měli obavy, že si lidé vzpomenou na bývalé brigády socialistické práce - řada Čechů má dodnes alergii na různá budovatelská hesla vyvěšená v provozech a výrobnách. Chtěli jsme předejít tomu, že někdo řekne: "To neznám" nebo "V této oblasti já přece nepracuji." Proto v rámci elektronické platformy vzniklo tržiště nápadů. Je to místo, kde jsou nápady uloženy, a experti si je mohou přijít kdykoli prohlédnout. Jde o to, aby inovace nebyly schovány někde v šuplíku.

V rámci realizace projektu došlo k proškolení všech zaměstnanců, jak software používat a všem zaměstnancům byl zajištěn přístup do systému - jde o přímý přístup ze všech počítačů společnosti prostřednictvím ikony, umístěné na ploše, ale i o zřízení PC kiosků v jednotlivých závodech. Následovala masivní vizuální kampaň. Byla zřízena veřejně přístupná místa s logem projektu Inovace, na kterých jsou dostupné informace o výsledcích firmy a publikovány náměty na zlepšení v jednotlivých oblastech a zveřejněny realizované inovační návrhy včetně jejich popisu, jsou zde publikována pravidla odměňování, fotografie autorů inovací atd.

MOTIVUJE POCHVALA, UZNÁNÍ I ODMĚNA

Dalším výrazným úskalím motivace zaměstnanců je uznání morální i finanční. Jsou jasně daná pravidla, která říkají - pokud inovace funguje, tak z ní má zaměstnanec nějaký osobní prospěch. Rovněž byl vytvořen transparentní systém individiuálního a skupinového odměňování. Uvedu příklad - když jde třeba o inovaci pracovního postupu, kde se těžko měří finanční přínos, tak člověk získá odměnu 2200 korun. Ale jsou inovace, které jsou měřitelné a vyhodnotitelné. Pak člověk získá na začátku 4000 korun a v momentě, kdy se inovace zavede a vyhodnotí, dostává určitou procentuální částku ze zisku. Motivujeme i tým, ze kterého inovátor pochází. Rovněž velmi důležitá je motivace realizačního týmu - v mnoha případech i velmi dobrý nápad nebyl realizován právě v důsledku negativního přístupu realizačního týmu. Pokud do realizace nápadu vtáhnete celou skupinu kolem něj, může jej podstatným způsobem změnit a vylepšit. Například se jedná o věci, které by firma nejspíš normálně nenakupovala. Třeba investujeme do vylepšení šaten, místa, kam chodí svačit. Někdy se ale stane, že zaměstnanec přijde s nápadem a ujme se jej zcela "cizí" tým. Takže v řadě případů se může stát, že ten, kdo něco vymyslel, se už nemusí podílet na finálního realizaci nápadu. Ale jeho inovace nezapadne. Znamená to, že musíme podporovat i ty, kteří podpoří věc odjinud. Jejich normální reakce by byla spíše ignorovat cizí nápady, než si přidělávat práci.

CO NÁM TO PŘINÁŠÍ?

A jaké jsou přínosy projektu Inovace pro společnost ?

V oblasti přidané hodnoty pro společnost:

> Vyšší motivace zaměstnanců k zapojení se do oblasti zlepšování;

> Sdílení informací - možnost využití dobrých nápadů z jiných závodů - databáze realizovaných inovací;

> Otevřená komunikace vedoucí k celé řadě návazných nápadů v průběhu komunikace inovačního návrhu.

V oblasti podnikatelských výsledků:

> Ve společnosti podáno více než 200 inovačních nápadů, zrealizováno 124;

> investice představovaly 8.000.000,- Kč a návratnost byla více než 50.000.000,- Kč.

Přínos pro image společnosti:

> Otevřený a transparentní proces;

> Dosažení požadované úspory nákladů jinou cestou než klasickým snižováním stavů - zachování pracovních míst.

Dlouhodobý přínos v oblasti rozvoje lidských zdrojů:

> Finanční participace zaměstnanců na dosažených úsporách - stabilizace klíčových zaměstnanců;

> Zlepšená informovanost zaměstnanců.

 

VELKOU PRÁCI NÁM DALO

vymyslet prostředí, kde člověk svou zajímavou myšlenku či vynález může představit. Celý proces schvalování inovačního návrhu učiní transparentní, umožní všem zaměstnancům sdílet podané, přijaté a realizované inovační návrhy, umožní aktivní vyhledávání zrealizovaných inovačních návrhů zadáním klíčových slov. Tak vznikla elektronická platforma na našem intranetu.

INNOWIZ AWARDS 2011

Skupina AGC se rozhodla v rámci posílení motivace v inovačním procesu uspořádat soutěž o nejlepší inovační návrh. Soutěže se účastní inovátoři, jejichž nápady byly implementovány nebo jsou ve fázi testování. V kategoriích "Zvyšování efektivity", "BOZP" a "ŽP" soutěží v prvním kole zaměstnanci na jednotlivých závodech AGC. Pro každý jednotlivý nápad byl vytvořen poster, na kterém je zviditelněn inovátor, předmět zlepšení, návrh provedení a předpokládaný dopad. Hodnocení probíhá formou volby, kdy každý zaměstnanec má jeden hlas pro každou z kategorií. Výherce získal věcnou cenu a automaticky postoupil do celostátního kola, odkud má vítěz možnost postoupit do kola evropského. Mnoho našich zaměstnanců nyní začalo brát inovace nejen jako každodenní součást jejich pracovního života, ale i jako zábavu a to je důležitý posun správným směrem, kterým chceme jít nadále.

Libor Sehnal

personální ředitel AGC Flat Glass Czech

Související