Bez tématu evropských dotací se neobejde žádná diskuse o rozvoji českých regionů. Stejně tomu bude i na letošní ostravské konferenci IFO. Ministerstvo pro místní rozvoj jako hlavní koordinátor využití evropských fondů v ČR přijalo nad konferencí záštitu. Na význam evropských fondů jsme se proto zeptali ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky.


Začněme otázkou, kolik ze 26,7 miliardy eur (podle současného kurzu přes 791 miliard korun) z Evropské unie na období 2007-2013 jsme už využili?

Dotace ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti už byla přiznána 12 tisícům projektů v celkové finanční výši přesahující 138 miliard korun. Jde o širokou škálu projektů od výstavby dálnic, ekologických sanací přes investice do rekonstrukce památek, podpory cestovního ruchu, průmyslu až po drobnější investice do vzdělávání, rekvalifikací a podpory neziskových organizací. Tyto aktivity jsou v různých fázích realizace. Jejich výsledky už můžeme vidět na mnoha místech naší republiky.

Proplaceno na účty příjemců bylo podle údajů k 3. srpnu 2009 23,6 miliardy korun. Systém čerpání je nastaven tak, aby se dotace projektům vyplácely zpětně nebo po jednotlivých etapách. Žadatel si, až na výjimky v rámci Evropského sociálního fondu (ESF), svůj projekt předfinancuje z vlastních zdrojů nebo půjčkou. Při zdárném uzavření projektu mu řídící orgán operačního programu peníze převede. Zkušenosti z minulého programového období ukazují, že velká většina projektů, kterým byla dotace přiznána, se také úspěšně dokončila. Takže obavy o vyčerpání peněz nynějšího programového období nejsou na místě.

Zmínil jste minulé programové období 2004-2006. Jak se nám v něm dařilo?

Analýzy se ještě dokončují, protože finalizace projektů za toto období běžela až do letošního 30. června. Pro členské země EU platí pravidlo N+2, které umožňuje využít peníze alokované pro daný časový úsek ještě dva roky po jeho skončení. Navíc Evropská komise nabídla loni na podzim možnost vzhledem k hospodářské krizi prodloužit tuto lhůtu ještě o půl roku. Předběžné výsledky ukazují, že jsme si vedli výborně. Celkem měla ČR k dispozici ze zdrojů regionální politiky mezi lety 2004-2006 více než 1, 67 miliardy eur. Odborníci MMR odhadují, že se z nich podaří využít 99,6 procenta.


Evropská komise od loňského podzimu "ordinuje" strukturální fondy jako jeden z léků na krizi. Co pro jejich efektivnější využití dělá vaše ministerstvo?

MMR jako koordinátor kohezní politiky v ČR aktuálně pracuje na tom, aby fondy přispěly k realizaci protikrizového balíčku vlády. Klíčové je sladění postupu všech zúčastněných. Díky zkušenostem z předchozích let lze navrhovat kroky ke zrychlení a zefektivnění realizace projektů.

O jaká opatření se jedná?

V operačních programech dochází k průběžné adaptaci na stav ekonomiky. Vezměme konkrétní příklady. OP Doprava přesunul letos v červnu 15 milionů eur z technické podpory na dopravní projekty. Životní prostředí stejně jako další OP zvyšují frekvenci výzev k předkládání projektů a redefinují jejich účely. Regionální operační program Střední Morava (sdružující Olomoucký a Zlínský kraj) chce ušetřit náklady žadatelů tím, že drahé odborné studie požadované jako příloha žádosti, budou předkládat až projekty v užším výběru.


Znamená to, že změny jsou v jednotlivých OP různé?

Každý program si vybírá, co mu nejlépe vyhovuje v rámci platných evropských nařízení a metodik Národního orgánu pro koordinaci (NOK). Např. Regionální operační program Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj) na přelomu července a srpna začal umožňovat příjemcům podpory předkládaní ještě neuhrazených faktur jejich subdodavatelů. Faktury se kontrolují během doby splatnosti a následuje uhrazení odpovídající částky na účet realizátora projektu. Vše se tak podstatně urychlí.

Kohezní politika se dnes skloňuje ve všech pádech. Ne každý ale přesně ví, co si pod ní představit...

Evropská unie má 27 členských států s téměř pěti sty miliony obyvatel. Mezi členskými zeměmi a regiony jsou hospodářské a sociální rozdíly, někdy i dost značné. Evropské fondy slouží k jejich vyrovnávání. Souhrnně se tomuto úsilí říká evropská politika hospodářské soudržnosti (kohezní politika). Je to jedna z nejvýznamnějších agend EU, na niž se vynakládá celkem pro všechny členské státy 347 miliard eur, tedy více než třetina evropského rozpočtu.


V rámci ministerstva pro místní rozvoj pracuje Národní orgán pro koordinaci (NOK). Jaká je jeho úloha při využití evropských fondů na zmírnění hospodářské recese?

NOK má za úkol nové "protikrizové" změny vycházející z evropských nařízení promítnout do regionů ČR a převést je do české legislativy. Velký posun mezi změnami chystanými Evropskou komisí by mohla přinést nová kritéria pro tzv. velké projekty. Velké projekty jsou investice nad 50 milionů eur, třeba dopravní nebo ekologické stavby. Uvolňování těchto prostředků by mělo podle nových záměrů EK probíhat ještě před dokončením jejich administrativního zpracování v Bruselu. Příliv takového objemu peněz již může znamenat značný růstový potenciál pro kraje ČR. Stejně významný dopad mohou mít i všechny ostatní projekty vznikající ve 26 operačních programech. Hlavní myšlenkou kohezní politiky je totiž všemožná podpora inovativní a konkurenceschopné ekonomiky, která bude trvale udržitelná a poskytne všem rovné příležitosti. -

Kontakty a zdroje informací o evropských fondech a EU

www.strukturalni-fondy.cz

EUROFON 800 200 200

info@strukturalni-fondy.cz

www.euroskop.cz

Národní orgán pro koordinaci (NOK)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6, 110 15, Praha

tel.: +420 224 861 111

e-mail: nok@mmr.cz

Související