Stále komplikovanější jednání o liberalizaci světového obchodu pod hlavičkou WTO přivádějí Evropskou unii ke zvýšené aktivitě v regionálních a bilaterálních vztazích. A tak vedle mnohostranného systému jednání se, také za aktivní účasti české obchodní politiky, daleko více uvažuje o regionálních a bilaterálních dohodách o volném obchodu. Řada z nich vzniká mezi třetími zeměmi, proto se Evropa musí snažit, aby její firmy nečelily horším podmínkám při vstupu na tyto trhy.

Spolupráci Evropy s Asií doposud určoval zejména vztah s dominantními partnery, s Čínou, Japonskem, Jižní Koreou a v neposlední řadě i s Indií. Neméně důležitou roli hraje i Společenství zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), zahrnující Indonésii, Malajsii, Singapur, Filipíny, Brunej, Thajsko, Vietnam, Kambodžu, Laos a Myanmar (Barmu).

Evropské vztahy se zeměmi ASEAN se rozvíjejí přibližně tři desetiletí, její historie trvá však již téměř pět století. Z dnešního pohledu se tato dávná éra námořních plaveb jeví snad spíše jako dějinná kuriozita, dodnes ale připomíná kořeny současného globálního obchodu. A nejen to. Exotické daleké země inspirovaly i české básníky. "S lodí, jež dováží čaj a kávu, pojedu jednou na dalekou Jávu. Pojedem spolu já a ty, vezmeš s sebou jen kufřík a svoje rty," vzpomínal na své putování Konstantin Biebl koncem dvacátých let minulého století.

Nehledě na několik století evropské koloniální nadvlády v regionu a občas i protizápadní rétoriku je Evropská unie pro země ASEAN inspirativním a zajímavým trhem. Ovšem zatímco unii se přes její různorodost podařilo vytvořit půlmiliardový vnitřní trh, v případě ASEAN bohužel zatím platí opak. Vnitřní ekonomická integrace postupuje pomalým tempem (75 % obchodu je realizováno vně sdružení) a v rámci vnějších vztahů s EU, USA a dalšími partnery stále tíživěji vystupuje otázka porušování lidských práv v Barmě.

Přes tento problém, který k nelibosti asijských partnerů dominuje mnohým setkáním, si Evropa uvědomuje význam ekonomického rozměru vzájemných vztahů. ASEAN představuje více než půlmiliardový, dynamický trh, který je pro EU pátým největším obchodním partnerem. A EU představuje pro ASEAN se 13% podílem v roce 2006 druhý největší exportní trh po USA. Platební bilance mezi EU a ASEAN byla přitom pasivní - téměř 30 miliard eur. Zároveň je EU největším partnerem ASEAN z hlediska přímých zahraničních investic.

Z vývoje vzájemných vztahů v posledních letech je zřejmé, že nechce-li Evropa ztratit pozice na trhu jihovýchodní Asie vůči hlavním konkurentům, musí přistupovat k rozvoji vztahů s ASEAN mnohem aktivněji. I proto je ASEAN výslovně jmenován jako prioritní partner ve sdělení Evropské komise "Globální Evropa - konkurenceschopnost na světovém trhu". A v květnu 2007 komise oficiálně zahájila s ASEAN jednání o uzavření dohody o volném obchodu.

ASEAN v současné době vede podobná jednání i s Čínou, Japonskem, Austrálií a Novým Zélandem, Jižní Koreou a Indií. Tyto dohody, spolu s dalšími bilaterálními dohodami sjednávanými na úrovni členských států, znamenají pro instituce ASEAN velkou zátěž. To se odráží i na vývoji jednání s EU. Zamýšlená smlouva je totiž ambicióznější a ekonomicky významnější než u ostatních partnerů ASEAN a to je důvod, proč původní optimistická vyjádření o dvouletém vyjednávacím období rychle berou za své.

Smlouva má obsahovat řadu ustanovení o mimocelních a technických překážkách obchodu, hygienických a fytosanitárních předpisech, právech k duševnímu vlastnictví, obchodu se službami či mechanismech urovnávání sporů. ASEAN však s jejím uzavřením nespěchá, a to především z důvodu své značné ekonomické i politické nevyváženosti a často protichůdným zájmům jednotlivých členů.

Jinak je tomu na straně EU, která má na konci roku 2008 provést vyhodnocení dosažených výsledků. Pokud se ukáže, že různý stupeň ekonomického vývoje, míry demokracie a připravenosti a ochoty jednotlivých zemí ASEAN vést jednání brání uzavření plnohodnotné dohody v dohledné době, bude Česká republika prosazovat také zahájení jednání o dohodách o volném obchodu s jednotlivými zeměmi, členy ASEAN.

Kromě obchodní spolupráce vzájemné vztahy mezi EU a ASEAN probíhají v dalších oblastech, od bezpečnostní po spolupráci při ochraně klimatu. Unie významně přispívá členským státům ASEAN na rozvojové projekty: je i v jejím zájmu podílet se na prosperitě a stabilitě regionu. Příkladem zdařilé spolupráce byla humanitární a rozvojová pomoc v regionech, které před několika lety zasáhla vlna cunami. V nejpostiženější indonéské provincii Aceh se evropští diplomaté, zejména bývalý finský prezident Ahtisaari, zasloužili nemalou měrou o urovnání vleklého třicetiletého sporu mezi indonéskou vládou a místním povstaleckým hnutím. Evropští pozorovatelé pak ve spolupráci s ASEAN v rámci tzv. Aceh Monitoring Mission po patnáct měsíců dohlíželi na dodržování mírové dohody.

Autor je náměstek ministra průmyslu a obchodu

Související