exHN_080417_12a_R.jpgZápadní Balkán. Když o něm hovoří náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka, zdůrazňuje potřebu živých vztahů resortů, otevírání dveří pro naše firmy a prioritu kvalitních služeb ze strany státu. Magazín Exportér proto zajímala konkrétní podoba podpory našich vývozců ze strany MPO a perspektivní obory.

Exportér: Je jihovýchodní Evropa prioritní z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR?

Mám-li odpovědět stručně a jasně, pak říkám ANO. Region je z pohledu MPO, a nejen jeho, jednoznačnou prioritou. Hovoříme o oblasti, v níž má ČR dobrý zvuk a kde firmy mohou uspět v řadě oborů. Je to oblast, v níž vznikla nová zóna volného obchodu v řádu několika desítek milionů spotřebitelů se státy aspirujícími na členství v EU.

Význam zemí jihovýchodní Evropy pro ekonomické a investiční vztahy ČR z roku na rok stoupá. Je to zřejmé z rostoucích objemů obchodní výměny a ze stále výraznějšího zapojení českých investorů v těchto teritoriích. Přirozeně, tento region není monolit. Bulharsko a Rumunsko, Srbsko a Černá Hora, Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie (FYROM) či Chorvatsko se liší úrovní hospodářského rozvoje, pokročilostí strukturálních reforem, velikostí a lidnatostí i mírou integrace do evropských struktur.

Exportér: Co tedy mohou firmy směřující na jihovýchod Evropy od státu očekávat?

Za užitečné vodítko pro pohyb firem v teritoriu považujeme Strategii prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR. Dosud byly vypracovány Strategie pro čtyři země z regionu: Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Chorvatsko. Tyto dokumenty jsou na portálu BusinessInfo.cz. Vloni v září bylo zahájeno a letos v březnu navázalo průběžné hodnocení strategií, které se opírá o zpětnou vazbu ze svazů, komor a firem. Jsme rádi, že tato zpětná vazba potvrzuje správnost výběru prioritních zemí, zvoleného přístupu a perspektivních oborů. Totiž v době, kdy se informace stává zbožím skutečně ceněným, snažíme se i my firmám přispět především informační podporou. Rád bych připomněl velký ohlas, jaký mají semináře MPO ve spolupráci se zastupitelskými úřady a někdy s agenturou CzechTrade. Pro zástupce firem je to příležitost vyslechnout poznatky a rady lidí z terénu a otevřeně si s nimi pohovořit. Podnikatelská veřejnost, jak se zdá, vítá i naši snahu jít s těmito informacemi do českých krajů.

V některých zemích regionu, v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvatsku, má CzechTrade kanceláře, které pomáhají podnikatelům při vstupu na trh, mapují oborové příležitosti a poskytují individuální poradenství. Význam pro podniky mají i prezentace na výstavách a veletrzích, zejména v rámci oficiálních účastí pořádaných s podporou státu. Nezapomínejme ani na aktivity státem zřízených institucí, jako jsou ČEB a EGAP. Tato věta nechť není vykládána tak, že nevnímám pozitivně roli komerčních bank.

Exportér: A jak rozvíjíte kontakty s partnerskými resorty?

Přímé kontakty jsou důležité pro operativní a věcnou komunikaci v cílových zemích, kvůli výměně zkušeností či řešení případných problémů. MPO sjednalo dosud tři meziresortní dohody o spolupráci mezi partnerskými resorty v regionu, a to s Rumunskem, Bulharskem a s Chorvatskem. Další dvě dohody - s Albánií a Bosnou a Hercegovinou - se připravují k podpisu. Na základě těchto dokumentů vznikají pak smíšené pracovní skupiny, které se scházejí nejméně jednou ročně a zabývají se aktuálními ekonomickými a investičními vztahy. Nemalý význam má i intenzita návštěv na různých úrovních, která je v poslední době mimořádná.

Mohu sebevědomě říci, že se nám daří v zemích regionu vytvářet příznivou atmosféru a vysílat správné signály, nehledě na složitosti v některých zemích. I to podporuje růst vývozu do regionu jihovýchodní Evropy. Vzájemný obrat se zvýšil na 81,1 miliardy korun a ČR si dlouhodobě udržuje aktivní saldo.

Exportér: V jakých oborech vidíte příležitosti pro české firmy v Albánii, v Bosně a Hercegovině a v Makedonii?

V těchto zemích, ostatně jako v celém regionu, se českým firmám nabízejí příležitosti v perspektivních oborech, jako jsou energetika, doprava, výstavba silnic a železnic, ekologické projekty a odpadové hospodářství, dodávky nejrůznějších strojů a zařízení.

Každá z těchto zemí má přirozeně i své specifické potřeby. Albánie rozvíjí hydroenergetiku, konkrétně výstavbu malých vodních elektráren, do níž se už naše společnosti zapojily. Například Škodaexport Praha instaloval vloni v obci Bogová malou vodní elektrárnu o výkonu 2 x 1,3 MW.

Perspektivní jsou dodávky důlních strojů a zařízení nebo účast ve výstavbě dálkových produktovodů. K prioritám tamní vlády patří i telekomunikace. Albánie disponuje i širokým a na evropské poměry dosud ne zcela zmapovaným nerostným bohatstvím, jako je ropa a plyn, chromové, měděné a železoniklové rudy. Z nerudných surovin jsou tu možnosti těžby vápence, dolomitu, kaolínu a dekoračních kamenů. Existují zde možnosti pro geologický průzkum i pro dovoz nebo zpracování surovin.

V Bosně a Hercegovině desátým rokem funguje u Sarajeva závod na montáž vozů Škoda Fabia a Octavia s kapacitou 2000 vozů ročně. Cílová kapacita je 14 000 aut. ČEZ zde přislíbil během příštích pěti let investovat 1,5 miliardy eur do rekonstrukce tepelné elektrárny Gacko a do výstavby TE Gacko II. Připravují se i další projekty. A v Makedonii získala společnost Hydropol koncesi na revitalizaci a provoz sedmi vodních elektráren. Investiční příležitosti tu mapuje ČEZ.

Exportér: Jak je Česko vnímáno na Balkánu?

Naši partneři v regionu vidí v ČR osvědčeného a spolehlivého partnera. Uvědomují si těsné a intenzivní ekonomické vazby mezi někdejším Československem a svazovou Jugoslávií, na něž mohou podnikatelské subjekty v nástupnických státech navazovat; obdobně je tomu ve vztahu s Albánií. Svého času jsme do regionu dodali řadu strojírenských výrobků, energetickou techniku, dopravní prostředky, například lokomotivy, nákladní automobily Liaz a jiné výrobky a technologie, které nám dělaly dobré jméno.

Je pravda, že v devadesátých letech došlo kvůli válečnému konfliktu - v případě Albánie šlo o složitou transformaci - k dramatickému poklesu obchodní výměny a zmrazení dalších forem spolupráce. Tyto nesnáze byly překonány a vztahy dostaly novou dynamiku, což se promítá i do obchodních výsledků a stále markantnější přítomnosti českých investorů.

 

Související