Výhodné "povodňové" půjčky

Obce i lidé, kteří byli postiženi povodněmi, se nově mohou obrátit o pomoc i na Státní fond rozvoje bydlení.
Fyzické osoby, jejichž byty nebo rodinné domy byly postiženy povodní, mohou získat nízkoúročený úvěr až do výše 150 tisíc korun na popovodňové opravy. Úvěr bude úročen dvouprocentní fixní úrokovou sazbou a je splatný do 10 let. Měsíční splátka činí 1380 Kč. Úvěr je zajištěn zpravidla ručitelem, je ale možné dohodnout i jiný způsob zajištění.
Peníze lze použít na stavební nebo udržovací práce na bytovém nebo rodinném domě, a to včetně stavebních úprav nebo udržovacích prací na společných částech domu (patří sem i opravy poškozených technických zařízení, jako jsou výtah, systém vytápění a podobně).
Podmínkou je skutečnost, že v dané obci byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav a že nemovitost byla poškozena povodní. To žadatel doloží potvrzením statutárního orgánu obce.
Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách fondu (www.sfrb.cz), jeho součástí je i přehled potřebných dokladů, které se přikládají.

Povodňové fondy obcí

Z nařízení vlády mohou dotace směřovat i do obecních rozpočtů. To umožní poskytovat obcím postiženým letošními povodněmi přímé dotace do zvláštních povodňových fondů, z prostředků budou obce poskytovat příspěvky jednotlivým postiženým vlastníkům.
Žadatelem může být obec (město), která se nachází na území, pro něž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo stav nouze a povodně poškodily bytový fond. Obec si musí zřídit peněžní fond vedený na zvláštním účtu u některého peněžního ústavu, jehož prostředky jsou určeny pouze na úhradu části nákladů spojených s opravami bytového fondu poškozeného povodněmi,

Stanovení pravidel

Aby obec peníze získala, musí také předem stanovit jasná pravidla pro poskytování příspěvků jednotlivým postiženým a také postup, kterým bude provedeno poměrné snížení prostředků v případě, že obec dostane menší než požadovaný objem dotace.
Prostředky povodňového fondu lze použít pouze na opravy staveb určených k trvalému bydlení, rozhodne-li tak zastupitelstvo obce. Poškození povodněmi zahrnuje i sesuvy půdy způsobené nadměrným množstvím srážek.
Příspěvek může obec poskytnout vlastníkům do 70 procent celkových nákladů opravy. Jen v případě, že vlastník domu čerpal v posledních 10 letech podporu ze státního rozpočtu nebo od SFRB na opravu stavby poškozené při předchozích povodních, může příspěvek pokrýt až 90 procent celkových nákladů opravy. Příspěvek však může činit nejvýše:
- 200 tis. Kč na jednu stavbu obsahující nejvýše 3 byty,
- 500 tis. Kč na jednu stavbu obsahující nejvýše 8 bytů,
- 700 tis. Kč na jednu stavbu obsahující více než 8 bytů.
Podmínkou je dále skutečnost, že celkové náklady opravy přesahují 71 500 Kč.
Příspěvek může být vyplácen i zálohově. Oprava musí být provedena do dvou let. Jsou-li práce prováděny svépomocí, lze hradit jen prokazatelné náklady na materiál a jeho dopravu, hodnotu práce pak určí soudní znalec.

Související