Poplatníky brzy čeká nižší penále

Daňové penále by se mělo snížit. Zákon, který upravuje sankce, totiž nedávno prošel Poslaneckou sněmovnou, zbývá už jen souhlas Senátu a prezidenta. Ne pro každého však změna bude znamenat, že zaplatí na sankcích státu méně.
V současné době se sazby penále pohybují od 0,05 do 0,2 procenta za každý den prodlení. Nejnižší sazba se používá, přizná-li se poplatník k chybě sám. Sazba 0,1 procenta pak naskakuje v případě, že se například opozdí s placením.
Nejvyšší sankce se pak používá, když na chybu přijde sám finanční úřad. Při přepočtení na roční úrokovou sazbu přitom odpovídá 73 procentům. Po pěti stech dnech se pak ale sankce zmírňuje: počítá se jen jako 140 procent diskontní sazby České národní banky a ta v současnosti činí jedno procento.
Po změně by se však mělo penále počítat jako 20 procent z doměřené částky. Dále by se měl, a to i v případech, kdy jen poplatník včas nezaplatí, počítat úrok z prodlení - ve výši reposazby ČNB (v současnosti dvě procenta) zvýšené o 14 procentních bodů. Úroky přitom budou moci nabíhat až pět let.
"Zatímco v dosud platném režimu je úročení uplatňováno pouze prvních pět set dnů, navrhovaná změna rozšiřuje toto sankční období až na dobu pěti let," upozorňoval při schvalování předpisu ve sněmovně poslanec Michal Doktor (ODS). "Změna ve výpočtu sankcí bude výhodná jen zpočátku. Po několika letech však poplatníci velkou výhodu mít nebudou," uvedl daňový poradce společnosti PricewaterhouseCoopers Václav Pátek.
Změna penále však není jedinou novinkou, kterou novela zavádí. Zákon o správě daní a poplatků by měl pamatovat i na to, když berní úředníci nejednají a daňové záležitosti poplatníka "stojí". Klasickým případem může být situace, kdy finanční úřad až zbytečně dlouho prověřuje, zda má, či nemá vrátit firmě peníze na DPH.
Podle novely by se mohl podnikatel, který se nemůže dočkat od finančního úřadu žádné reakce, po šesti měsících obrátit na nadřízený orgán. Na jeho zásah by se měl podnikatel dočkat řešení do třiceti dnů. Podobné lhůty v zákoně zatím nebyly, je však otázkou, jestli jejich zavedení poplatníkům pomůže. Vloni totiž Nejvyšší správní soud judikoval, že "nestanoví-li daňový řád lhůtu pro vyřízení námitek, užije se o délce této lhůty ustanovení § 49 správního řádu". Tento předpis přitom mluví ne o šesti měsících, ale o třiceti dnech.


Jak se počítá daňové penále

nyní
Přijde-li na prohřešek poplatníka finanční úřad, počítá mu 0,2 procenta z dlužné částky denně. Přizná-li se firma k chybě sama, činí penále jen 0,05 procenta. Základní sazba, která se používá například v případě, kdy poplatník včas nezaplatí, činí 0,1 procenta.
Sankce se počítají pouze za prvních pět set dnů, pak je postih mírnější: 140 procent diskontní sazby České národní banky.
Dle novely
Daňové penále činí 20 % z dodatečně vyměřené daně, je-li daň zvyšována či je-li snižován odpočet daně, nebo 5 %, je-li snižována daňová ztráta.
Bude-li podnikatel v prodlení s placením, začne mu naskakovat úrok. Ten se bude odvíjet od repo sazby vyhlašované Českou národní bankou, ke které se bude přičítat čtrnáct procentních bodů.

zdroj: zákon o správě daní a poplatků,
sněmovní tisk 1095

Související