Připravují se totiž programy nové, jejichž přibližnou podobu je možné vyčíst z návrhu Národního rozvojového plánu na léta 2007 až 2013, který má projednat vláda a jenž je k dispozici na webové adrese www.strukturalni-fondy.cz.
V současné době se mohou zájemci o evropské peníze ucházet o podporu v rámci pěti operačních programů (OP), tedy souborů dotačních titulů, zaměřených na zlepšování podnikatelského prostředí, kvality výrobků, infrastruktury a životního prostředí, vzdělávání, zemědělství a podobně. Dva zvláštní programy jsou pak vypsané pro Prahu, která z pěti základních programů čerpat nemůže.

Více operačních programů

Napříště by se měl počet operačních programů rozšířit. Na současný OP Průmysl a podnikání by měl navázat nový OP Podnikání a inovace. Podobně jako nynější titul se i nový program bude orientovat na podporu podnikatelů, rozvoj regionů pro investory, inovace výrobků nebo zavádění výsledků výzkumu do praxe.

Na roky 2007 až 2013 by mělo být v tomto programu k dispozici přibližně 100 miliard korun. To však podle generálního ředitele agentury CzechInvest Tomáše Hrudy není dost. Jak uvedl na úterní konferenci společnosti Economia Dotační management, potřeba je asi o 40 miliard vyšší.

Samostatnou kapitolu si vysloužila oblast výzkumu. Nový OP Výzkum, vývoj, inovace by měl České republice pomoci v této oblasti dohnat vyspělé státy. Program by měl být zaměřen na projekty k vytváření pracovních míst, investice do výzkumu a vývoje a jeho infrastruktury. Podporovat bude také spolupráci mezi podniky a vysokými školami či výzkumnými institucemi. Na Operační program Rozvoj lidských zdrojů budou v zásadě navazovat OP Zaměstnanost a OP Vzdělávání. Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí bude cílem Operačního programu Životní prostředí. Rozvoj infrastruktury pak podpoří Operační program Doprava.

Dosavadní Společný regionální operační program (SROP) nahradí soustava titulů, které lépe zohlední potřeby jednotlivých regionů. Mířit by měly především na modernizaci infrastruktury, zlepšení prostředí pro malé a střední podniky, zvýšení podílu cestovního ruchu a zlepšení životních podmínek obyvatel měst a venkova.

Dva tituly pro Prahu

Pro Prahu budou vypsány zvláštní programy Konkurenceschopnost a Adaptabilita a zaměstnanost. První titul by měl podpořit vhodné řešení dopravy a telekomunikačních služeb a projekty směřující ke kvalitnějšímu životnímu prostředí. Zároveň by se mělo investovat do výzkumu, podporovat spolupráci škol a podniků apod. Druhý titul se pak zaměří na odborné vzdělávání zaměstnanců, posilování efektivnosti veřejné správy a tak podobně.

Kromě zmíněných programů se ještě počítá s tituly, které budou podporovat přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci.

Související