HN_071220_ex_10.jpgFoto: Martin Svozílek

Turecko je pro Českou republiku zemí prioritního zájmu. Vyplývá to ostatně z Exportní strategie ČR. S jak konkrétní podporou mohou však čeští vývozci počítat ze strany státní správy, na to se magazín Exportér zeptal ministra obchodu Martina Římana.

Exportér: Pohled na vývoj vzájemného obchodu prozrazuje strmě rostoucí objemy. Přesto, jaké kroky vaše ministerstvo přijímá k podpoře našich podnikatelů na tureckém trhu?

Skutečně, obchodní výměna se v uplynulých patnácti letech zvýšila více než šestkrát a podstatně se změnila i zbožová struktura. Od roku 2004 se hodnota vzájemného obchodu přenesla přes magickou laťku ve výši jedné miliardy USD. Na růst obchodu měl pozitivní vliv náš vstup do EU a s tím spojená možnost uplatňovat výhody celní unie EU s Tureckem. Za dosaženými výsledky stojí však především přístup podnikové sféry.

Přirozeně, že obchod i průmyslovou a investiční spolupráci MPO podporuje. Za prvé se aktivně účastníme tvorby společné obchodní politiky EU vůči Turecku, což se týká i přístupového procesu. V bilaterálních jednáních podporujeme kontakty s partnerskými orgány a institucemi turecké administrativy. Třetí okruh působení MPO se týká pomoci firmám v Turecku. Ta zahrnuje organizování oficiálních účastí na veletrzích a výstavách, servis obchodních zastoupení v Turecku i poradenskou asistenci Zelené linky. A neodmyslitelně je tu i činnost kanceláře CzechTrade v Istanbulu, jejíž hlavní náplní je pomoc malým a středním podnikům.

Exportér: Právě probíhá připomínkové řízení ke Strategii MPO vůči Turecku. Můžete již nyní shrnout, co dokument přinese na podporu firem v Turecku?

V rámci Exportní strategie ČR pro období 2006 - 2010 bylo Turecko zařazeno mezi prioritní země s významným potenciálem růstu obchodní spolupráce. Nyní máme připravenu i konkrétní Strategii vůči této zemi. Text byl předložen k posouzení odborným útvarům MPO, ale i dalším orgánům státní správy, státním agenturám, asociacím, svazům a sdružením a značnému počtu firem. Jejich doporučení se stanou součástí dokumentu, který nemá být uzavřenou příručkou, ale měl by být otevřeným, živým materiálem, který bude trvale aktualizován.

Podnikové sféře nabídne zejména informace o podmínkách obchodně-politického režimu, oblasti obchodních příležitostí včetně přehledů projektů v energetice, dopravní infrastruktuře a ekologii. Dokument identifikuje i opatření státní správy na podporu exportu.

Využít by se mělo zejména čtvrté zasedání Česko-turecké smíšené ekonomické komise, které se má konat v příštím roce v Turecku.

Podpořit českou účast v energetických projektech by mělo třetí zasedání pracovního výboru pro energetiku, který se má sejít rovněž v průběhu příštího roku v Turecku. Bezpochyby důležitou nabídkou MPO pro podnikovou sféru je záměr zorganizovat oficiální účast na mezinárodním veletrhu Industry Fair v Istanbulu a uspořádat ve druhé polovině roku 2008 seminář na téma Příležitosti pro podnikání v Turecku.

Exportér: Zmínil jste příležitosti. V jakých oborech je vidíte?

Perspektivním oborem je jistě energetika. Dáno je to nejen tradicí českých dodávek pro výstavbu tepelných elektráren SOMA, Afl'in Elbistan B, ale nejde jen o historii. Jako perspektivní se jeví možnost účasti v rozsáhlém programu výstavby a rekonstrukce kapacit pro výrobu elektrické energie v celém Turecku.

Možnosti jsou ve výstavbě ropovodů a plynovodů, těžbě nerostných surovin, výstavbě dopravní infrastruktury, v železničním průmyslu, ekologii a automobilovém průmyslu. Příležitosti se otevírají v turismu, ve výrobě stavebních hmot či v chemické a farmaceutické výrobě a v obranném průmyslu. Jak vidíte, možnosti uplatnění jsou široké.

Nabídku českých firem budeme propagovat při bilaterálních jednáních na všech možných úrovních. Přitom za nejdůležitější považujeme zasedání Česko-turecké smíšené ekonomické komise, které by se mělo stát výchozí platformou pro prezentování komplexní české nabídky spolupráce pro budoucí období. Věříme proto, že se podnikatelská sféra bude i ve vlastním zájmu na přípravě tohoto mezivládního jednání aktivně podílet.

Pro podporu akvizice v dalších oborech nabízí MPO, v součinnosti s obchodně ekonomickými úseky zastupitelských úřadů v Ankaře a Istanbulu, zorganizování oborově cílených misí a prezentací.

Exportér: Vidíte i nějaké bariéry, bránící obchodu, které je třeba odstraňovat?

V případě Turecka je z hlediska perspektivy českých záměrů rozhodující další postup přístupových jednání k EU a dosažení harmonizace turecké legislativy s právním řádem EU. Přestože je Turecko členem celní unie s EU, setkávají se vývozci s problémy. Vyplývají z nedodržování společných zásad pro volný pohyb zboží a služeb, jako jsou dovozní licence, zákazy dovozu či rozdílné zdanění domácích a dovážených výrobků. Značně neprůhledný je systém zadávání veřejných zakázek, kde dochází ke zvýhodňování domácích subjektů.

Pokud jde o naši spolupráci s Tureckem, není v poslední době třeba řešit mnoho případů překážek vstupu našich výrobků na tamní trh. Eventuálně se vyskytující překážky jsou spíše administrativního rázu a v některých případech vyplývají z nedostatečné znalosti legislativy jak na straně českých vývozců, tak tureckých dovozců. Nejvíce překážek je registrováno v oblasti potravinářských a zemědělských výrobků.

V praxi osvědčenou metodou jejich překonávání je využití konzultační asistence obchodně-ekonomických úseků českých zastoupení v Turecku a servisu kanceláře CzechTrade v Istanbulu.

Exportér: Turecká strana vyjádřila potěšení z podpory ČR jejich snaze o vstup do EU. Do jaké míry může MPO tento pozitivní aspekt použít pro povzbuzení vztahů?

Oficiální návštěva premiéra Recepa Erdogana v ČR byla důležitou událostí ve vztazích mezi oběma zeměmi. Potvrdila jejich vysokou úroveň a zájem obou stran na jejich dalším rozvoji.

V tomto kontextu bylo více než symbolické zasedání Společné podnikatelské rady, jehož se zúčastnili a se svými projevy na něm vystoupili i předsedové vlád obou zemí. Hlavním poselstvím, které vyslovili, bylo potvrzení obou stran pokračovat v přístupovém procesu Turecka do EU. Tento vzkaz má význam pro posílení obchodní a ekonomické spolupráce.

 

Související