Vyplatí se dát manželům příjmy "dohromady" a zdanit je společně? V případě, kdy příjmy obou manželů jsou hodně odlišné, tak určitě ano. Jejich spojení pro účely daňového přiznání pak může znamenat u poplatníka s vyššími příjmy posun do nižšího daňového pásma, a tím nemalou úsporu. Platí přitom úměra, že čím větší je rozdíl v příjmech manželů, tím více se jim společně zdanění vyplatí. Úspory přitom mohou dosáhnout i desítek tisíc korun.

Na společném zdanění naopak nevydělají ty manželské páry, jejichž příjmy se příliš neodlišují. U nich je úplně jedno, zda své příjmy budou danit každý zvlášť nebo společně. V obou případech zaplatí v celkovém objemu stejnou daň.

 

Princip společného zdanění
Společné zdanění příjmů je založeno na tom, že si manželé sečtou své základy daně, čímž vypočtou společný základ daně a rozdělí ho na dvě stejné části. Mohou se jim tak vytvořit lepší podmínky pro zdanění.

Manžel či manželka s vyšším příjmem se proto mohou dostat do nižšího daňového pásma, anebo vyšší daňové pásmo postihne menší část jeho (jejího) základu daně. Je to výhodné i přesto, že druhému partnerovi se naopak zvýší daň. Společné zdanění je proto výhodné zejména u manželů, v jejichž příjmech jsou velké rozdíly. Typickým příkladem, kdy společné zdanění přináší velké úspory, je situace, kdy jeden z partnerů neměl v uplynulém roce žádné zdanitelné příjmy. Kupříkladu situace, kdy manželka je na mateřské dovolené a zdanitelné příjmy má jen manžel. Úspory na daních pak mohou podle výše příjmů manžela činit i několik desítek tisíc korun.

Společné zdanění je v uvedeném případě výhodné i z toho důvodu, že i manžel (manželka) bez vlastních příjmů může odečíst od vypočtené daně základní slevu na poplatníka (7200 korun ročně). Bez společného zdanění by to možné nebylo, protože by tento poplatník žádnou daň neplatil.

Společné zdanění nemohou využít všichni manželé. Zákon o daních z příjmů stanoví přesné podmínky, které musí být splněny. Nutnou podmínkou, aby manželé mohli uplatnit společné zdanění příjmů podle § 13a odst. 1 zákona je, aby manželé vyživovali alespoň jedno dítě žijící s nimi ve společné domácnosti. Za vyživované dítě poplatníka se nepovažuje pouze vlastní dítě. Může jím být také osvojené dítě, potomek jen jednoho z manželů nebo dokonce vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Současně se musí jednat o nezletilé dítě nebo již dospělé, které se ale soustavně připravuje na budoucí povolání, a to maximálně do věku 26 let.

Společné zdanění mohou manželé uplatnit, pokud podmínku vyživování alespoň jednoho dítěte žijícího s nimi v domácnosti splní nejpozději poslední den zdaňovacího období, za které uplatňují společné zdanění. Zákon totiž nestanoví podmínku, že dítě musí manželé vyživovat po celé zdaňovací období (po celý rok). To znamená, že manželé mohou společné zdanění uplatnit, jestliže kdykoli v průběhu uplynulého roku v domácnosti vyživovali dítě - například jen týden či měsíc.

Manželé podmínku splní i v případě, kdy vyživovali dítě ve věku do 26 let, které s nimi žije ve společné domácnosti s tím, že dítě ukončilo v průběhu roku studium na vysoké škole a poté nastoupilo do pracovního poměru. Pro mnohé ale může být problémem, že společné zdanění mohou uplatnit pouze manželé. Tím pádem lidé, kteří ve společné domácnosti pečují o dítě, ale žijí jako druh a družka, mohou na společnou daň zapomenout.Omezení společné daně
Zákon o daních z příjmů však stanoví některé případy, kdy manželé společného zdanění využít nemohou, byť pečují o nezletilé dítě. Příkladem je situace, kdy jeden z manželů má stanovenou daň z příjmů paušální částkou.

Společné zdanění vylučuje také případ, kdy manžel(ka) využívá manželku (manžela) jako spolupracující osobu v podnikání. Spolupracující osoba na sebe také přebírá část příjmů, podobně jako je tomu u společného zdanění. Obě varianty mají své pro a proti a především se vzájemně vylučují. Záleží na konkrétním případě, co se vyplatí více. Převedení části zisku na spolupracující osobu se týká výhradně podnikatelů, společné zdanění mohou při splnění určitých podmínek využít všichni poplatníci. Jestliže se manželé chystají společné zdanění uplatnit, musí daňové přiznání podat oba, přestože jeden z nich původně neměl žádné zdanitelné příjmy. Je třeba dbát i na to, aby byla obě přiznání podána ve stejné lhůtě.

Kdy využít společné zdanění manželů

Související