Do 31. ledna je totiž třeba splnit řadu povinností.

Silniční daň
Kdo používal vůz pro firmu, měl by nejpozději zítra podat daňové přiznání k silniční dani. Vyplnit formulář je poměrně jednoduché.
Co napsat do příslušných kolonek, napovědí související pokyny, které si může poplatník vyzvednout spolu s formulářem. Přiznání je možné zaslat bernímu úřadu elektronicky.
Samo podání daňového přiznání však nestačí. Daň je třeba také zaplatit. Částka by však neměla být příliš vysoká, v průběhu roku se totiž platí zálohy.
Zaplatit daň je možné převodem z účtu, poštou či přímo na pokladně finančního úřadu. Číslo účtu, na který se daň bude posílat, musí vždy začínat předčíslím 748. Kód banky je 0710.
Co se týče samotného čísla účtu, bude se lišit v závislosti na tom, ke kterému finančnímu úřadu podnikatel patří. Seznam je k dispozici na http://cds.mfcr.cz.
Jako variabilní symbol se většinou uvádí DIČ (bez písmen CZ), konstantní symbol je u bezhotovostních plateb 1148, v případě hotovostních pak 1149.

Přiznání k nemovitostem
Na konci ledna se budou muset s formuláři seznámit také ti, kteří si pořídili nemovitost či provedli nástavbu na domě. Podává se totiž přiznání k dani z nemovitostí.
Prokousat se formulářem není úplně jednoduché. Usnadňují to však pokyny k vyplnění, které si spolu s tiskopisem mohou poplatníci rovněž vyzvednout.
Útěchou jim také může být, že se přiznání podává jen tehdy, když se něco změní. Pak už se daň jen platí. Peníze si ale majitelé mohou ponechat v peněženkách minimálně do konce května. Také přiznání k této dani je možné zaslat elektronicky.
Ve lhůtě pro podání přiznání by měli odevzdat dohodu na finanční úřad nájemci zemědělských pozemků, pokud budou platit daň místo vlastníka parcely. Jedná se především o pozemky navrácené v restituci, jejichž reálné hranice v terénu neexistují, protože v minulosti byly sloučeny s jinými a nově znovu zaměřeny.

Paušální daň
Podnikatelé, kteří chtějí mít snadnější administrativu a jimž neplynou ročně příjmy vyšší než pět miliónů korun, mohou požádat o stanovení daně paušální částkou. Nesmějí ale nikoho zaměstnávat. Pokud využívají pomoci spolupracující osoby, může jít jen o manžela (manželku), jinak nemohou paušální daň využít.
Aby finanční úřad mohl správně určit daň dopředu, je nutné mu také sdělit všechny okolnosti, které by na stanovení částky mohly mít vliv: nárok na různé odpočty, slevy a podobně.

Pojištění zaměstnavatelů
Do konce ledna musí zaměstnavatelé zaplatit pojistné na pojištění odpovědnosti za škodu. Z něj se hradí náhrady v případě, že zaměstnanec utrpí v práci úraz či onemocní z povolání. Pojistné si vypočítávají zaměstnavatelé sami podle sazeb stanovených vyhláškou a vyplacených mezd.
Peníze směřují na účet Kooperativy, respektive České pojišťovny. Jako variabilní symbol se uvádí většinou IČO zaměstnavatele.
V případě, že jsou podnikatelé pojištěni u Kooperativy, platí pojistné na účet s číslem 40002-50404-011/0100 u Komerční banky.
Firmy pojištěné u České pojišťovny hradí pojistné na účet číslo 90034-17433-021/0100, také u Komerční banky. Jako konstantní symbol je třeba uvést 3558.


Co je třeba vyřídit do konce ledna

Silniční daň
Podat daňové přiznání a zaplatit daň.
Přiznání podávají a daň platí ti, kteří používají vozidla pro podnikání.
Formulář je možné zaslat finančnímu úřadu elektronicky.
Daň z nemovitostí
Přiznání je třeba podat v případě, že se něco mění. Formulář je možné zaslat elektronicky. Daň se platí později.
Paušální daň
Podnikatelé s příjmy ne vyššími než pět miliónů ročně mohou požádat o stanovení daně paušální částkou.
Žadatelé nesmí mít zaměstnance a spolupracovat mohou jen s manželem (manželkou).
Pojištění zaměstnavatelů
Kooperativě a České pojišťovně se odvádí pojistné zákonného pojištění odpovědnosti za škodu.
Související