Zákonné pojištění čekají změny

Zaměstnávání pracovníků s sebou nese určité povinnosti. A nejde jen o vztahy s úřadem práce či o odvod daní a pojistného. U každého zaměstnance je totiž třeba se pojistit pro případ, že utrpí pracovní úraz či dostane nemoc z povolání. K tomu slouží Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu, které v současnosti obstarávají dvě komerční pojišťovny: Kooperativa a Česká pojišťovna.

Zaplaťte do konce ledna

Přestože tyto instituce mají jakýsi monopol, nemohou si pojistné určovat, jak se jim zachce. Sazby a způsob výpočtu totiž určuje vyhláška.
Zaměstnavatelé je odvádějí čtyřikrát za rok, přičemž odvod na první čtvrtletí je splatný už 31. ledna. Zapomenout se nemusí vyplatit: nezaplatí-li zaměstnavatel pojistné řádně a včas, zvyšuje se pojistné o deset procent dlužné částky za každý započatý měsíc.
Na druhou stranu za své peníze podnikatel dostane jistotu, že pojišťovna za něj vyplatí náhradu nemocnému či zraněnému zaměstnanci. A nemusí se jednat jen o ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.
Proplácí se i náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, náklady na léčení, případně i věcná škoda.
Pokud by zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, nahradí pojišťovna i výdaje spojené s pohřbem, a rovněž vyplatí odškodnění pozůstalým.

Ne pojišťovně, ale státu

Systém placení pojistného by se však měl změnit. Počítá s tím návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, o němž by měli poslanci jednat příští týden v rámci druhého čtení. Správa pojištění by měla přejít z Kooperativy a České pojišťovny na Českou správu sociálního zabezpečení.

Novinka: bonusy a malusy

Podle návrhu by se sazby pojistného měly, podobně jako je tomu dosud, různit podle rizikovosti jednotlivých činností. Konečný odvod zaměstnavatele bude odrážet i to, jak často ve firmě k úrazům dochází: pokud více, než je průměr v dané skupině, pojistné se zvýší. A samozřejmě i naopak.
Pokud firma nebude plnit nařízení v oblasti bezpečnosti práce, může čekat další zvýšení odvodu. Důraz se také klade na prevenci pracovních úrazů a nemocí.
Změna by však neměla finance zaměstnavatele, alespoň co se týče prvních tří let, příliš zasáhnout. Sazby pojistného by měly zůstat na nynější úrovni až do roku 2009.
A plnění z pojištění? V některých případech dostanou postižení zaměstnanci méně, jindy tomu bude naopak. "Snížení se týká především opakujících se dávek, kde nynější úprava nepřiměřenou výší náhrad nemotivuje zaměstnance k návratu do práce. To nastává zejména u případů s nižší mírou poškození zdraví, kde existuje objektivně možnost návratu zaměstnance do zaměstnání," uvádí důvodová zpráva k návrhu zákona.
Bolestné či příspěvek za ztížení společenského uplatnění by měly zůstat na dosavadní úrovni. Výhodnější by nová úprava měla být například pro zaměstnance, který před pracovním úrazem vydělával málo a náhrada se mu pak při pozdějším růstu nového výdělku snižovala.

Související