Poradna
Doslechla jsem se, že prezident republiky podepsal 19. dubna zákon, který nově upravuje vztahy mezi vlastníky bytových jednotek v privatizovaných domech. Mohu poprosit o sdělení o který zákon se jedná a co je podstatou změn?
Novela zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, zatím nebyla uveřejněna ve Sbírce zákonů, a tudíž ji zatím naleznete pouze na webových stránkách Poslanecké sněmovny PČR (www.psp.cz).
Novela řeší problematické situace společenství vlastníků bytových jednotek, které vznikaly v důsledku dosavadní právní úpravy, a to v souvislosti s rekonstrukcemi budov spravovaných společenstvím vlastníků bytových jednotek.
Podle dosavadní právní úpravy bylo například i k nutným úpravám budovy (rekonstrukci a podobně) potřeba souhlasu všech vlastníků bytových jednotek, což vedlo v některých případech k patové situaci, protože se nepodařilo získat potřebný souhlas všech vlastníků.
Novela zákona o vlastnictví bytů tak pomůže řešit obvyklé činnosti, jako jsou běžné opravy fasády a střech. Místo souhlasu všech spoluvlastníků společných částí domu se navrhuje potřeba souhlasu tříčtvrtinové většiny.
Novela výslovně stanoví, že k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.
Tomáš Mužík, advokát

Zveřejnění oznámení na internetu
Může být svolání řádné valné hromady akciové společnosti zveřejněno na internetovém serveru?
Dle ustanovení paragrafu 184 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, u akciové společnosti s akciemi na majitele uveřejňuje představenstvo v zákonem stanovené lhůtě oznámení o konání valné hromady vhodným způsobem určeným stanovami, nejméně však v jednom celostátně distribuovaném deníku určeném ve stanovách.
Toto ustanovení je jedním z těch, které mají za cíl chránit menšinové akcionáře před zneužitím postavení akcionáře většinového (v tomto případě využitím váhy hlasů ke stanovení nevhodného způsobu uveřejnění oznámení o konání valné hromady ve stanovách).
Dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR lze za vhodný způsob uveřejnění oznámení ve smyslu ustanovení paragrafu 184 odst. 4 obchodního zákoníku považovat jakýkoli informační zdroj obecně dostupný pro každého akcionáře s tím, že informační zdroj musí být takto dostupný bez vynaložení nepřiměřené námahy.
Není proto vyloučeno, aby vhodným způsobem uveřejnění byla publikace oznámení v internetovém periodiku zapsaném do evidence periodického tisku Ministerstvem kultury České republiky, ovšem pouze za předpokladu, že složení akcionářů je takové, že je pro ně internet běžně dostupný.
V ideálním případě doporučuji, aby tento způsob oznámení v souladu s ustanovením paragrafu 184 odstavce 4 obchodního zákoníku byl uveden i ve stanovách společnosti.
V případě, že je však ve stanovách uveden jiný celostátně distribuovaný deník, je třeba nechat oznámení o konání valné hromady zveřejnit v něm. To však nevylučuje, aby zároveň s tímto zveřejněním bylo konání valné hromady oznámeno i na stránkách internetového periodika.
specialisté serveru epravo.cz
Související