Součástí této novely jsou mimo jiné i změny, které se týkají oblasti dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zejména odpisů a s tímto majetkem související odčitatelné položky.
Chtěli bychom upozornit na určité problémy a souvislosti změn provedených v zákoně o daních z příjmů.

Změny v odpisech

Nejzásadnější změnou v této oblasti je zkrácení doby daňového odpisování některých skupin dlouhodobého hmotného majetku.
Dle vládních proklamací byla tato změna jedním z prorůstových daňových opatření, které znamená pro daňové poplatníky možnost vyšší tvorby daňových odpisů, tedy rychlejšího umoření vstupní ceny majetku.
V důsledku těchto změn tedy obecně v jednotlivých letech má docházet ke zvýšení disponibilních zdrojů podnikatelských subjektů. Dle důvodové zprávy k vládní novele se předpokládá, že v roce 2006 by takovéto zvýšení zdrojů činilo více než 14 miliard korun.
Ke zkrácení doby daňového odpisování došlo u hmotného majetku zařazeného v první až třetí odpisové skupině. U první odpisové skupiny (například počítače či kancelářské stroje) se zkracuje doba daňového odpisování ze čtyř let na tři roky, u druhé odpisové skupiny (například nábytek, průmyslové stroje) z šesti let na pět a u třetí odpisové skupiny (například kovové regály, čerpadla) z dvanácti let na deset let.
Pro silniční motorová vozidla byla zavedena samostatná odpisová skupina 1a s minimální dobou odpisování čtyři roky, což znamená, že u tohoto majetku ke zrychlení odpisů nedošlo. S ohledem na zkrácení doby daňového odpisování u počítačů ze čtyř let na tři roky byla zkrácena i doba odpisování softwaru, a to z 48 měsíců na 36 měsíců.
Zásadním problémem výše uvedené novely je však skutečnost, že neobsahuje přechodné ustanovení, které by řešilo, pro který majetek se zkrácené doby odpisování použijí.
Podobný problém vznikl i v roce 2004, kdy byla novelou zákona zavedena šestá odpisová skupina (doba odpisování 50 let) pro určité typy nemovitostí, například administrativní budovy, hotely a obchodní centra.
V novele, která šestou odpisovou skupinu zavedla, však nebylo dořešeno, jak nakládat s majetkem, který byl zařazen do užívání před rokem 2004.
Dle výkladů Ministerstva financí publikovaných v roce 2004 se nová odpisová skupina vztahovala i na "staré" nemovitosti, které tak měly být přeřazeny z páté do šesté odpisové skupiny.
Tento problém vyřešila až novela platná od 1. ledna 2005, která v přechodných ustanoveních stanoví, že šestá odpisová skupina se nepoužije pro hmotný majetek zaevidovaný v účetnictví do konce zdaňovacího období započatého v roce 2003.

Jak majetek odepisovat

Novela tedy má zásadní vliv i na odpisy nemovitostí za rok 2004, neboť až na základě tohoto přechodného ustanovení je zřejmé, že v roce 2004 k žádnému přeřazování do jiné odpisové skupiny docházet nemělo.
Toto přechodné ustanovení má sice retroaktivní účinnost, ale vzhledem k tomu, že je pro poplatníky daně výhodné, pravděpodobně jej nikdo nebude napadat a rozporovat.
Přestože aplikace zkrácených odpisových lhůt platných od roku 2005 není žádným přechodným ustanovením novely řešena, domníváme se, že se tyto lhůty použijí i pro majetek pořízený a zaevidovaný poplatníkem před rokem 2005.
Vycházíme ze skutečnosti, že při výpočtu daňových odpisů se v jednotlivých letech použijí koeficienty platné v daném roce.

Dříve pořízený majetek

Domníváme se proto, že u majetku pořízeného a zaevidovaného poplatníkem v roce 2005 i před rokem 2005 se pro výpočet rovnoměrných i zrychlených daňových odpisů za rok 2005 použijí nové sazby a koeficienty zavedené novelou od 1. ledna 2005.
Lze jen doufat, že Ministerstvo financí vydá v této věci nějaký písemný pokyn nebo dojde k novelizaci zákona, která by tento problém odstranila.

Bez reinvestičního odpočtu

Do konce roku 2004 si poplatník mohl jako odčitatelnou položku uplatnit 10 až 20 procent ze vstupní ceny dlouhodobého hmotného majetku zatříděného do první až třetí odpisové skupiny, u kterého byl poplatník prvním vlastníkem. Pro tento odpočet se všeobecně vžil pojem reinvestiční odpočet.
Zmiňovaná novela tento odpočet ruší. Zákon naproti tomu nově umožňuje zvýšit daňový odpis v prvním roce odpisování o částku reinvestičního odpočtu, pouze však u majetku, který by splňoval podmínky pro jeho uplatnění.
Dle důvodové zprávy k vládní novele, jde o "modifikaci" reinvestičního odpočtu, která by měla s poukázáním na administrativní náročnost dříve uplatňovaného odpočtu směřovat k naplnění požadavku postupného zjednodušování právní úpravy.
Je nutné si však uvědomit, jaké praktické dopady tato modifikace má. Zvýšení daňového odpisu v prvním roce odpisování jen částečně kompenzuje výhodu, která plynula z reinvestičního odpočtu před rokem 2005.

Jen do sta procent

Poplatník si totiž od roku 2005 již nebude moci v souvislosti s pořízením majetku snížit základ daně o celkem 110 až 120 procent vstupní ceny majetku (součet odpisů a neinvestičního odpočtu), ale pouze o 100 procent.
Uveďme si názorný příklad. Poplatník si v roce 2004 pořídil počítač za 50 tisíc korun.
Rozhodl se, že jej bude daňově zrychleně odpisovat. V roce 2004 si u nového počítače uplatní desetiprocentní odpočet ve výši pět tisíc korun.
Daňové odpisy tohoto majetku v roce 2004 budou uplatněny ve výši 12 500 korun, v roce 2005 pak 25 tisíc korun a 12 500 korun v roce 2006. Celkově tedy bude základ daně snížen o 55 tisíc korun, což je více než cena, za kterou byl počítač pořízen.
V případě nákupu počítače v roce 2005 (tedy po zmiňované novele zákona) budou v jednotlivých letech daňové náklady v podobě daňových odpisů následující: 21 667 korun v roce 2005, což je daňový odpis zvýšený o "neuplatněný" reinvestiční odpočet ve výši 10 procent, v roce 2006 odpis bude činit 18 889 korun a v roce 2007 pak 9444 korun.
To znamená, že celkem si poplatník do daňových nákladů uplatní 50 tisíc korun, tedy o pět tisíc korun méně než při pořízení počítače v roce 2004.
Z výše uvedeného je zřejmé, že u nově pořízeného majetku, který by splňoval podmínky reinvestičního odpočtu, je sice po novele zákona možno uplatnit vyšší odpis v prvním roce odpisování, z dlouhodobého pohledu je však zrušení reinvestičního odpočtu pro podnikatelské subjekty daňově nevýhodné. Autoři jsou daňovými poradci
ve společnosti Mazars

Zákon o daních z příjmů v roce 2005

Změna v odpisových skupinách
U některých skupin dlouhodobého majetku se zkrátila doba odpisování.
Novela platná od 1. ledna však neobsahuje přechodné ustanovení, které by řešilo, pro který majetek se nové doby odpisování použijí.
Vzhledem k tomu, že při výpočtu daňových odpisů se v jednotlivých letech použijí koeficienty platné v daném roce, měly by se nové sazby a koeficienty použít u majetku pořízeného a zaevidovaného poplatníkem v roce 2005 i před rokem 2005.
Zrušení reinvestičního odpočtu
Novela zrušila možnost si jako odčitatelnou položku uplatnit 10, 15, případně 20 procent ceny dlouhodobého majetku zatříděného do první až třetí odpisové skupiny, u kterého byl poplatník prvním vlastníkem.
Novela tento odpočet nahradila možností zvýšení daňového odpisu v prvním roce odpisování o částku reinvestičního odpočtu. Pouze však u majetku, který by splňoval podmínky pro jeho uplatnění.
Zvýšení daňového odpisu kompenzuje zrušení reinvestičního odpočtu jen částečně. Poplatník si již od roku 2005 nebude moci snížit základ daně o více než 100 procent.

Související