Pokud získáte pracovní místo prostřednictvím společnosti, která se specializuje na přímé vyhledávání manažerů, otázka výše a způsobu odměňování je nedílnou součástí výběrového řízení. Společnost v tomto případě konzultuje s kandidátem odpovídající odměnu za jeho pracovní výkon a totéž je i předmětem vyjednávání u budoucího zaměstnavatele. Každý jednotlivý segment na trhu prochází vývojem vztahu nabídky a poptávky po konkrétních manažerských místech a ten je také zásadní pro stanovení základní výše platu.

Záleží na pracovní pozici i místě nasazení

Manažeři středního a vyššího managementu kladou důraz na adekvátní finanční odměnu stejně jako na uspokojení z vlastní práce v příjemném kolektivu. Někteří z nich dokonce dávají přednost spokojenosti s pracovní náplní a kolektivem před získáním co nejvyšší odměny. Celková odměna na manažerských pozicích má dvě základní složky, plat a takzvané benefity.

Mezi nejfrekventovanější současné zaměstnanecké výhody patří služební automobil s možností využít ho i pro soukromé účely, totéž platí pro služební mobilní telefon, dále přenosný počítač, penzijní připojištění a životní pojištění, stravenky nebo příplatky na stravu, doplácení nemocenské a příspěvky na bydlení. Konkrétní kombinace jednotlivých složek se řídí typem pracovní pozice a místem pracovního výkonu.

V minulosti se výrazně lišilo odměňování cizinců vyslaných do České republiky zahraniční centrálou společnosti a českých manažerů. Na začátku devadesátých let pracovalo na řídících manažerských pozicích ve firmách mnoho cizinců, jsou však postupně nahrazováni českými protějšky.

V případě dlouhodobého, několikaletého pobytu cizinců u nás patřilo k běžným benefitům i zaopatření rodiny. Firma platila nájemné nebo jeho část, také školné pro děti, většinou na zahraničních školách, které v Česku nabízejí výuku, a to i v cizím jazyku. Tato situace trvá stále, i když ne v takové míře, jako tomu bylo před deseti lety. V největších firmách zůstávají v řídících funkcích stále cizinci, a to především z důvodu globálních změn v zahraničních společnostech, které vyžadují nadhled a rejstřík zkušeností překračujících hranice střední Evropy.

Rozdíly v odměňování cizinců a Čechů se stírají ve chvíli, kdy se cizinec stává jedním z kandidátů na pracovní místo a prochází klasickým výběrovým řízením. Pokud přichází z některé země západní Evropy, jeho pracovní odměna bude ve své absolutní hodnotě vždy nižší, než na jakou byl zvyklý. Naopak nižší životní náklady v Čechách mu paradoxně dovolí vyšší životní úroveň než v zemi, ze které přišel. Trend je však jasný, rozdíly, jako je tento, se budou postupně vyrovnávat. Vzájemný pohyb pracovních sil v rámci společného trhu Evropské unie přispěje i k dalším změnám, které však není možné v tuto chvíli přesně konkretizovat.

Poměr základního platu a dalších výhod

Podle našich zkušeností tvoří výše základního platu v celkové odměně kolem osmdesáti procent a přibližně dvacet procent jsou benefity. V Čechách je procento benefitů vysoké ve srovnání se stejnou pracovní pozicí například ve Velké Británii. Možnou příčinou je zřejmě fakt, že zaměstnanecké výhody zvyšují životní úroveň, a proto jsou zajímavými motivačními prvky pro české zaměstnance.
Benefity jsou většinou nabízeny a poskytovány od střední úrovně managementu výše. Na nižších pozicích dostávají zaměstnanci především příspěvky na stravu nebo stravenky a v některých regionech také příspěvky na bydlení.

Manažer prodeje nebo obchodu dostává k dispozici služební auto, mobilní telefon a přenosný počítač. V pracovní smlouvě má často upřesněno, jakou část faktury za telefonní hovory nebo počet ujetých kilometrů dostane proplacené na své soukromé účely. U nejvyšších pozic bývá čerpání takových benefitů neomezené a nerozlišuje se hranice mezi soukromým a služebním používáním dané věci. Pracovní smlouvy tohoto typu obsahují kromě základního platu také podíly na zisku společnosti a vyžadují osobní angažovanost na hospodářských výsledcích firmy.

Další pracovní pozice, u nichž lze čerpat mnohé zaměstnanecké výhody, jsou marketinkový manažer, manažer pro komunikaci, finanční manažer, manažer logistiky a manažer pro výrobu. V posledních dvou letech se poptávka po vedoucích zaměstnancích do oddělení marketinku a obchodu snižuje, naopak narůstá poptávka po zaměstnancích do oblasti výroby a logistiky. To se také může odrazit na rozsahu benefitů.

Pokud se například v regionu východních Čech postaví nová výrobní hala, vzroste poptávka po zaměstnancích a součástí nabídky ze strany zaměstnavatele mohou být i atraktivnější výhody než na stejnou pozici v hlavním městě. Aby zaměstnavatel získal kvalifikovanou pracovní sílu, musí ji motivovat, a překonat tak tradiční nechuť Čechů a Moravanů ke stěhování za prací. Poskytnutí kvalitního bydlení zdarma nebo příspěvek na úhradu nájemného zvyšuje šanci, že potenciální zaměstnanec pracovní nabídku přijme.

Požadavkům musí odpovídat i schopnosti

Adekvátně k nabízeným benefitům musí zájemce o práci vykázat patřičné pracovní schopnosti a dovednosti. Co je dnes považováno za samozřejmost na středních a vyšších manažerských pozicích, jsou odpovídající vzdělání, určité množství pracovních zkušeností v daném oboru, komunikační dovednosti, schopnost týmové práce a znalost jednoho i více světových jazyků. Podle typu pozice se k těmto základním dovednostem připočítávají další, specifické pro danou pracovní náplň.

Zaměstnavatel dokáže v současné době dostatečně ocenit práci zaměstnanců, ale požaduje za to stejně hodnotný pracovní výkon. Má samozřejmě předem dobře spočítáno, kolik finančních i nefinančních odměn může svým zaměstnancům poskytnout, aby to pro něj bylo ekonomicky výhodné - aby kvalitní pracovníky získal, motivoval a udržel, ale v porovnání s daným oborem či regionem zbytečně nepřeplácel. Odlišnosti v politice poskytování benefitů jsou dobře patrné zejména v jednotlivých regionech republiky, vždy v souvislosti s poptávkou po konkrétních pracovních pozicích.

Jestliže se nějaká profese stala velmi žádanou, může si uchazeč v rozumné míře dovolit smlouvat o pracovní nabídce a dokonce i požadovat některé jiné výhody. Pohybuje se však na tenkém ledě, kdy se původní výhoda může obrátit v jeho neprospěch a přehnané požadavky z jeho strany mohou anulovat zajímavou pracovní nabídku. V tomto ohledu může profesionálně pomoci konzultant, který má přehled o daném oboru a dokáže stanovit rozumné požadavky, u nichž je předpoklad, že budou zaměstnavatelem akceptovány.

Autorka je ředitelkou společnosti Wrightson Urquhart

Související