Evropská unie: Cílem je zvládnutí mimo mateřštiny minimálně dvou cizích jazyků

Východiskem pro vznik Evropské jazykové ceny Label byla snaha Evropské komise, aby každý občan Evropské unie ovládl minimálně dva cizí jazyky. V současné době je do ceny zapojeno třicet zemí. V České republice organizuje program Label Národní agentura Socrates, která tuto cenu uděluje každoročně za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Program Label koordinuje Evropská komise, ale probíhá decentralizovaně ve všech zemích EU.

Hlavním cílem ceny Label je podpořit nové aktivity v oblasti jazykového vzdělávání a inspirovat učitele a ostatní zainteresované v oblasti jazykového vzdělávání k jejich přebírání a k zařazení nových idejí a metod do jazykové výuky.
Přihlásit se může jakákoli instituce s projektem či jinou iniciativou z oblasti jazykového vzdělávání. Kromě inovativnosti a přínosu jsou dále projekty hodnoceny na základě evropských priorit, které každoročně stanovuje Evropská komise. V roce 2002 proběhl v Česku první ročník ceny a s ohledem na účast projektů z ostatních přistupujících zemí lze konstatovat, že byl úspěšný. Čtrnáct bylo přihlášek, šest ocenění.

Následující rok se Evropská jazyková cena Label dostala do širšího povědomí a Národní agentura Socrates obdržela už dvacet devět přihlášek. Oceněno bylo opět šest nejlepších projektů. Přihlášené instituce byly o poznání rozmanitější. Přihlášky podávaly nejen základní a střední školy, ale také školy vysoké a univerzity a jiné vzdělávací instituce.
Cena Label může být doplněna účelovou dotací z rozpočtu ministerstva školství a věcnými cenami v podobě jazykových pomůcek. Výše účelové dotace je určována národní porotou programu Label na základě možností ministerstva a charakteru projektu.

Evropská jazyková cena Label 2003 byla slavnostně předána zástupcům oceněných projektů u příležitosti Evropského dne jazyků. Cenu si odnesly a inspiraci naopak přinášejí: Global Classroom Partnership Projekt vychází z iniciativy Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Byl zahájen v roce 1996 na základě mezinárodního partnerství středních škol šesti států světa - Velké Británie, Německa, Švédska, Jihoafrické republiky, Japonska a České republiky. Spočívá v každoročním pořádání společných studentských konferencí, vždy v jedné z partnerských zemí, na zadaná témata. Studenti se sejdou na několik dní a diskutují na různá témata současného života, jejichž prezentaci si pak připraví a přednesou. Hlavním pracovním jazykem je angličtina, nicméně studenti se setkají i s němčinou a také s méně vyučovanými jazyky, jako jsou japonština a švédština. Každý rok také dostávají možnost zúčastnit se konference i školy z jiných zemí. V minulém roce se k partnerským školám ještě přidružily školy z Ruska a Jižní Korey.

Druhou součástí projektu je Extended Exchange Student's Programme, v jehož rámci mají studenti možnost požádat o studium na ostatních partnerských školách po dobu tří měsíců až jednoho roku. Nejnovější aktivitou v rámci projektu je část nazvaná The Learning School. V rámci této části je vytvořena mezinárodní skupina studentů zúčastněných škol, kteří tráví rok pozorováním výuky na partnerských školách a o svém projektu pod vedením univerzitních profesorů zpracovávají zprávu.

Virtuální cesta do Paříže

Za touto aktivitou stojí iniciativa učitelky francouzštiny Kateřiny Bavorové. Projekt běží v Gymnáziu Česká Lípa. Jeho hlavní náplní je plánování a organizace virtuální cesty do Paříže v hodinách francouzštiny. Jedná se o nové pojetí učení se slovním obratům cizího jazyka. Studenti si svou slovní zásobu osvojují jednodušším, přístupnějším a zábavnějším způsobem. V rámci projektu studenti aktivně pracovali s informačními technologiemi, především s internetem, při vyhledávání informací týkajících se jejich cesty, ubytování, stravování, návštěvy památek a dalších kulturních akcí. Důkladně se seznámili s hlavním městem Francie (na základně práce s mapou, videem, hudebními nahrávkami, CD-ROM, brožurami a průvodci). Prostřednictvím scének si upevňovali slovní zásobu.

První skupinou byla třída osmnáctiletých studentů posledního ročníku gymnázia, kteří se francouzštinu učili jako druhý jazyk pátým rokem. Druhou skupinu tvořili šestnáctiletí studenti, kteří francouzštinu studovali jako první cizí jazyk sedmým rokem. Jejich jazyková kompetence byla ve srovnání s první skupinou na mnohem vyšší úrovni, ale stále měli problémy s ústním vyjadřováním. V obou skupinách byl projekt přijat kladně a vedl k očekávaným výsledkům. V tomto školním roce projekt využívali studenti ze třetího ročníku, kteří se učí francouzštinu třetím rokem. S projektem začali v říjnu a dokončili jej před koncem pololetí. Jejich názory na realizaci projektu jsou velmi pozitivní.

Osmnáctiletá Monika popisuje své zkušenosti v projektu takto: "Jsem poměrně líná studentka, ale práce na projektu mne opravdu zaujala. Nad hledáním hotelu v Paříži jsem strávila na internetu celý víkend, porovnávala jsem ceny, nabízené služby, polohu hotelu. Do hledání jsem zapojila celou rodinu. Podobně intenzívně jsem pracovala i nad svým plánem cesty do Paříže. Určitě jsem se naučila víc než z učebnice. Škoda, že takovým způsobem nepracujeme i v jiných předmětech".

Její vrstevnice Kristýna říká: "Francouzštiny jsem se dost bála, protože mi připadala hodně těžká. Při práci na tomto projektu jsem ale na strach úplně zapomněla a na hodiny jsem se těšila. Moc mne bavilo hrát scénky a sestavovat program cesty. Myslím, že moje vyjadřování se zlepšilo a při skutečné cestě do Paříže či jinam do Francie si určitě poradím."

Celý projekt je velmi snadné adaptovat pro různé jazykové úrovně, na návštěvu jiných míst a lze jej využít i pro výuku dalších cizích jazyků.

Jazykový klub Babylon

Jazykový klub Babylon je výsledkem práce modřanské základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 12. Do projektu přispívají nejen učitelé, ale i žáci a pozvaní hosté. Koordinují ho a profesionálně vedou učitelky Marie Hrubá a Petra Hánová.

V rámci jazykového klubu se pořádají setkání v jednom ze světových jazyků na různá témata zaměřená především na poznání cizí kultury, mentality a jazyka - každou středu odpoledne. Vždy jsou předem stanoveny program i témata. Například: jak se učí děti v Itálii, Budulínek - dramatizace třídy v angličtině, návštěva Francouzského institutu, povídání s cestovatelem, kreslíme mapu Francie a podobně. Účast není omezena počtem, zúčastnit se mohou ti, kteří mají zájem.
Cílem je posílit řečové dovednosti v cizích jazycích, rozšíření multikulturního a tolerantního vnímání světa, poznání reálií a kulturních tradic různých zemí a sociokulturních skupin či motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání.

Libuše po stopách Nibelungů

Projekt se realizuje za finanční podpory Nadace R. Bosche a Gymnázium v Praze 3, při něm vycházelo z dlouholeté tradice výměnných pobytů studentů. Proto se projekt uskutečnil na bázi mobilit s partnerskou školou v Německu. Studenti společně vytvořili a nastudovali divadelní představení a zhotovili pro něj loutky. Po přípravné fázi, kdy si studenti z obou škol nejprve prostudovali českou a německou pověst a komunikovali spolu elektronickou poštou, se uskutečnilo setkání v Německu.

Jedna skupina studentů vyráběla loutky. Mezitím druhá vymýšlela děj hry. Studenti se shodli na vtipném příběhu, který vychází z německé pověsti O Nibelunzích a české O Libuši. Představení se uskutečnila v obou školách. Projekt umožnil zdokonalit se v cizím jazyce, překonat strach z jazykových bariér, argumentovat, hledat společná východiska, společně tvořit, rozvíjet fantazii a poznat blíže mentalitu lidí partnerské země. Studenti zapojení do projektu se učili německy čtyři až sedm let. Na projektu pracovali s velkou chutí a nadšením.

Hrát francouzský jazyk

Projekt vychází z iniciativy Francouzského institutu v Praze a nyní se realizuje na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové ve spolupráci s Francouzským divadlem Praha. V rámci kroužků francouzského divadla se studenti nejprve seznámí s obsahem představení, nastudují slovní zásobu, a poté nacvičují samotné představení pod vedením režiséra Francouzského divadla v Praze a francouzské herečky Ghislaine Grillonové. Představení se konají v divadle Drak v Hradci Králové.

Do projektu jsou zapojeni studenti z vyšších ročníků gymnázia. Ocenění, které škola dostala, výrazně přispělo k realizaci dalších aktivit v rámci divadelního kroužku. Žáci vycestovali do Francie, kde předvedli svá představení a navázali nové kontakty pro svou činnost. Na podkladě zkušeností z této cesty byl založen česko-francouzský divadelní seminář.

Studenti hodnotí kladně zejména zlepšení jazykových znalostí a další rozvoj osobnosti, ale důležité je podle nich také získaní sebevědomí a ztráta ostychu z vystupování před cizími lidmi. Neméně významným prvkem je příjemná atmosféra kroužku a setkání s rodilými Francouzi.

Deutsch im Maschinenbau

Poslední oceněný projekt je odlišný od ostatních především tím, že ho získala poprvé vysoká škola, a to Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství. Projekt, který řídí, se uskutečňuje za podpory Národní agentury Leonardo da Vinci. Účastní se ho mimo jiné Průmyslová a obchodní komora francouzského regionu Jura, žilinská univerzita, Technická univerzita ve Vídni a další. Zaměřuje se na vývoj devíti multimediálních modulů pro výuku odborné němčiny v oblasti strojírenství v podobě webových stránek a CD-ROM.

Součástí modulů jsou cvičení zaměřená na procvičování gramatiky, obohacování slovní zásoby, porozumění psanému i mluvenému slovu, na zpětnou vazbu, zdokonalování vlastní výslovnosti a komunikačních schopností s možností namluvit část textu, a pak zpětně přehrát pro kontrolu a srovnání. Cvičení a texty jsou doplněny o grafické znázornění probírané části a doprovodné animace. Každá část obsahuje vyhodnocení probraných cvičení.

Cílem je zesílení a zlepšení znalostí němčiny pro Čechy, Slováky a Francouze vzdělané či studující v oboru strojírenství i pro ostatní, kteří chtějí zdokonalit své jazykové znalosti v dané oblasti. Projekt mohou využívat i střední odborné školy pro svou výuku.

Autorka pracuje v Národní agentuře Socrates

Přihlášky do soutěže Label pro rok 2004

V letošním roce se Evropská jazyková cena Label zaměří na inovativní projekty, metody či techniky realizované v oblasti jazykového vzdělávání dospělých a dalšího odborného jazykového vzdělávání dospělých. Ačkoliv je jazykové vzdělávání dospělých poměrně rozšířené, zkušenosti a znalosti z této oblasti jsou méně propagované a podporované než u jazykové výuky jiných skupin. Předkládány mohou být projekty, které inovativním způsobem zejména:

- zvyšují povědomí o dobrých zkušenostech v dané oblasti,
- podněcují dospělé k výuce cizích jazyků,
- vedou ke zlepšení propojení sítí inovativních projektů v oblasti celoživotního jazykového vzdělávání a jazykové výuky dospělých na národním a evropském stupni.

Porota programu Label rozhodla, že projekty mohou být předkládány v jednom z následujících jazyků: český, anglický, německý, francouzský, španělský, slovenský a ruský. Podrobnější podmínky a další informace o soutěži jsou ke stažení na webových stránkách Národní agentury Socrates www.socrates.cz. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2004. Zasílají se na e-mailovou adresu: schubertova@socrates.cz.

Pramen: Národní agentura Socrates

Související