Akademické tituly získané na českých vysokých školách jsou srovnatelné se světovými
Kristýna Havligerová
www.ihned.cz//khavligerova

Mladý člověk, který ukončí vysokou školu v České republice, získá příslušný akademický titul. Ten mu zajistí určitou prestiž jak u nás, tak i v zahraničí. Způsob udělování titulů v České republice totiž v podstatě odpovídá systému anglosaskému, ze kterého vychází stupňovitá struktura studia bakalář - magistr či inženýr - doktor.
"Anomálním prvkem jsou takzvané malé doktoráty před jménem udělované absolventům magisterských studijních programů," konstatuje Iva Hollanová z rektorátu Masarykovy univerzity v Brně. "To jsou například tituly doktor práv, přírodních věd či farmacie, které se udělují po složení rigorózní zkoušky. U těch je třeba přesně vědět, kdy a za jakých okolností byly získány."
Tituly určuje zákon
Tituly, které může škola udělit, jsou striktně vymezeny zákonem o vysokých školách. Jsou součástí akreditovaného studijního programu, a to buď bakalářského, magisterského nebo doktorského.
Po třech letech studia tedy může student získat titul bakalář, v oblasti umění pak bakalář umění. Po absolvování studia magisterského je mu udělen akademický titul podle oboru studia. Může to být třeba titul inženýr či inženýr architekt, doktor medicíny nebo veterinární medicíny, magistr či magistr umění. Magistři pak mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku a získat tak titul doktor práv, filozofie, přírodních věd, farmacie nebo teologie.
Všechny tyto akademické tituly jsou pak uváděny vždy ve zkratce před jménem. To ale neplatí pro tituly získané po úspěšném ukončení doktorského studijního programu. Těmto absolventům se uděluje titul doktor nebo doktor teologie a je uváděn ve zkratce za jménem.
Dnes pouhý titul nestačí
V řadě případů však nejde jen o titul samotný. "Váha titulů se samozřejmě liší kvalitou vysoké školy, na které byly získány, stejně jako pověstí jednotlivých konkrétních studovaných disciplín na takové škole," uvádí Iva Hollanová. "To je obvyklé i v zahraničí, kde se u doktorských titulů běžně uvádí i škola, na níž byl titul získán," dodává.
Podle prorektora pro vnější vztahy a rozvoj Univerzity Pardubice Jiřího Málka jsou také vedle renomé školy, kde absolvent vykonal bakalářskou, diplomovou či disertační práci, velmi důležité konkrétní schopnosti studenta.
To potvrzuje i absolventka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Pražáková. "Když jsem hledala zaměstnání, tak všude sice titul požadovali, ale víc je zajímalo, kde jsem studovala a co jsem si odtud odnesla. Otázky směřovaly hlavně tak, aby zjistili, jaké mám znalosti, celkové ekonomické souvislosti a jestli si dokážu utvořit svůj vlastní názor."
Zahraniční tituly u nás
Některé ze zahraničních titulů, jako je například Master of Science (MSc.) nebo Master of Business Administration (MBA), je možné získat i v České republice. Protože však nejsou akreditovány, tedy to znamená, že je český vysokoškolský zákon neuznává, nabízejí je české vysoké školy ve spolupráci se zahraničními univerzitami. Tuto možnost nabízí studentům například Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického. Titul absolventům udělí britská Sheffield Hallam University.
Například titul Master of Science je však srovnatelný s naším magistrem či inženýrem. Některé školy proto studentům nabízejí cizojazyčnou verzi českého diplomu. To znamená, že studenti sice titul MSc. nezískají, ale vyzkouší si studium v cizím jazyce, a to jak s českými, tak i zahraničními lektory. "Na konci studia by ze mě měla být inženýrka," konstatuje Kateřina Kudlerová, studentka Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. "Protože ale studuji magisterský program v angličtině MSc., Agricultural Economics and Management, můžu si nechat diplom přeložit právě do angličtiny. V obou verzích pak bude uvedeno, že se titul inženýr rovná Master of Science a že jsem to celé studovala v angličtině," dodává.
Titul MBA vlastně představuje cenný doplněk znalostí každého manažera a často se ho snaží získat lidé už zaměstnaní právě ve sféře podnikání. Studium si však musí každý zájemce zaplatit, a to znamená nemalý výdaj.
Jaký ohlas mají tyto tituly v České republice? "Tituly MSc. a MBA představují známé standardy anglosaského světa, které jsou zajímavé hlavně pro řadu zahraničních společností, které působí na českém trhu," uvádí Miroslav Svatoš, prorektor Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. I tady ale platí, že za titulem vždy stojí škola, která má ve světě určitou pověst.
Akreditovat či ne
Na problém akreditace zahraničních titulů existují různé názory. Studenti by rádi získávali tyto v Evropě i ve světě obvyklé tituly při studiu své české vysoké školy. Všichni si ale uvědomují, že akreditace je složitá. "Osobně nejsem příznivcem zavádění těchto titulů do našeho systému prostřednictvím akreditací," říká Jiří Málek. "Pokud bychom chtěli být důslední, pak by bylo nutné zcela změnit všechny tituly udělované po ukončení magisterského studia - nahradit je zkratkami MSc., MA. a MBA a uvádět je za jménem. Kromě nezbytných legislativních změn by to však vyžadovalo také jejich přijetí širokou veřejností, a zde jsem poměrně skeptický."

Související