Kam směřuje manažerské vzdělávání typu MBA v České republice?
Petr Deák
Poté co Česká republika podala v roce 1996 oficiální žádost o členství v Evropské unii a rok nato byl v Lucemburku vydán kladný posudek Evropské komise k této žádosti, bylo jasné, že bude muset splňovat náročná kritéria pro vstup. Mezi priority hospodářské politiky vlády se dostalo trvalé zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků, a to bude klást velké nároky na manažery, kteří tyto podniky řídí. Ve zprávě delegace Evropské komise v ČR se konstatuje, že schopnost ekonomiky a jejích subjektů vyrovnat se s působením konkurenčních tlaků jednotného trhu EU bude záviset i na rozvoji národních výrobních faktorů. Mezi ně patří lidský kapitál, kde důležitou úlohu hraje vzdělání, výzkum a vývoj. Očekává se, že vstup České republiky do unie bude doprovázen i vyšším zájmem zaměstnavatelů o absolventy s diplomem MBA (Master of Business Administration).
MBA jako součást celoživotního vzdělávání
Tradice tohoto studia u nás je kratší než v západní Evropě a USA a sahá do roku 1991, kdy se za pomoci zahraničních univerzit v rámci projektu TEMPUS začaly formovat první manažerské školy. Absolventů zatím není mnoho. Od roku 1995 až do dnešního dne získalo u nás titul MBA kolem 3000 studentů.
V našich podmínkách je studium MBA chápáno jako součást celoživotního vzdělávání, kde vysoké školy realizují studijní program ve spolupráci vždy s některou zahraniční vysokou školou. Z toho důvodu je akreditace prováděna jinak než u klasických vysokoškolských programů.
V roce 1998 byla založena Česká asociace MBA škol (CAMBAS). Zakládajícími členy byly Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) při VŠE, Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) při ČVUT a Brno Business School (BBS) při VUT Brno. Později byly za členy asociace přijaty ještě Brno International Business School (BIBS), Czech Management Institute (CMI) při ESMA Barcelona, a Institut doktorských a manažerských studií (IDMS) VŠB TU Ostrava. V poslední fázi procesu akreditace je nyní další škola - CMC Čelákovice.
Význam studia MBA
Podle předsedy CAMBAS, prof. ing. M. Malého, CSc., je posláním asociace zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA a zavést systém akreditací studia MBA v České republice. Evropská nadace pro rozvoj managementu (EFMD) se sídlem v Bruselu akceptuje CAMBAS jako oficiálního zástupce ČR v této instituci. EFMD je rozhodující institucí, která udává směr metodickým přístupům evropských i světových manažerských škol a provádí jejich mezinárodní akreditace.

Související