Nižší dostupnost kvalifikované pracovní síly v České republice stále častěji představuje bariéru dalšího ekonomického rozvoje na místní úrovni

Města se učí aktivně ovlivňovat nabídku na trhu práce

Tomáš Vlasák, Petr Adámek

Většina českých měst se za posledních pět let přesvědčila, že podpora ekonomického rozvoje legitimně patří do náplně činnosti městských úřadů. Společnost Berman Group při práci v oblasti podpory ekonomického rozvoje v českých městech a regionech mimo jiné sleduje názory a přístupy těch, kteří investují a vytvářejí pracovní místa, na místní podnikatelské prostředí a perspektivy dalšího rozvoje. Od roku 1996 bylo provedeno téměř tři tisíce průzkumů v podnicích zaměstnávajících zhruba 400 tisíc zaměstnanců - a přestože nejde o reprezentativní vzorek české ekonomiky (průzkumy probíhaly postupně ve vybraných pěti desítkách měst), můžeme růst zájmu o kvalitu pracovní síly pozorovat i ve vývoji názorů českých manažerů.
Na otázku: "Které jsou (maximálně čtyři) největší bariéry vašeho dalšího rozvoje?" odpovědělo v roce 2001 25 procent českých podniků, že je to "dostupnost kvalifikované pracovní síly". Z grafu je patrné, že v předchozích letech se tento podíl pohyboval kolem 10 procent. Navíc již dnes 37 procentům (2001) podniků chybějí pro jejich další rozvoj zaměstnanci s klíčovými dovednostmi a kvalifikací v nejrůznějších oborech - řemesla, středo- i vysokoškolští odborníci s jazykovými znalostmi, a dalších 20 procent podniků očekává tyto problémy do budoucna.
Jak na tato zjištění reagují česká města? Demografický vývoj v ČR nedává příliš velkou naději zvětšování trhu práce přirozeným způsobem - tj. dosažením produktivního věku u významného počtu obyvatel, spíše půjde o oddalování odchodu do důchodu a prodlužování produktivního věku. K rozšíření trhu práce tedy může dojít pouze zapojením "externích" lidských zdrojů.
Tak například Mladá Boleslav mj. chce zavést aktivní politiku lákání nových obyvatel, zlepšit dostupnost města pro dojíždějící a nabídnout širší možnosti vysokoškolského vzdělávání svým občanům. Zároveň město vyjadřuje odhodlání aktivně vstoupit do projektů, které umožní bydlení dojíždějícím zaměstnancům místních firem. Dalším způsobem je zlepšení dopravní obslužnosti Mladé Boleslavi a okolního regionu zejména rozšířením nabídky městské hromadné dopravy. Mladá Boleslav již dnes patří mezi sídla vysokých škol a pochopitelně prvořadým úkolem je toto postavení si udržet. Protože pozitivní vliv existence vysokoškolského studia na město je nezpochybnitelný a o usídlení různých forem terciárního vzdělávání usiluje celá řada dalších měst, musí současně Mladá Boleslav usilovat o rozvoj a rozšíření nabídky v této oblasti cestou nabídky státního (tj. bezplatného) vysokoškolského studia.
Jinou cestou se vydává Liberec, který hodlá přitáhnout čerstvé absolventy Technické univerzity (TU), zřídit centrum podpory přípravy pracovní síly a pomoci zkoordinovat poptávku a nabídku v oblasti pracovní síly. V projektu "Absolventské koleje" zřídí TU startovací byty (kolejní typ ubytování) pro absolventy ve svých areálech; kromě toho bude spolupracovat s městem při nabízení městských bytů, postavených z dotací pro absolventy a zaměstnance TU. Centrum podpory přípravy pracovní síly vznikne na magistrátu města a bude poskytovat kvalifikovaný servis pro podniky, pomůže jim při shánění pracovní síly ve spolupráci s úřadem práce, bude koordinovat reakce na požadavky zaměstnavatelů s nabídkou pracovních sil, bude připravovat spolu s úřadem práce a podniky projekty rekvalifikace.
Písek, ač nejmenší z uvedených měst, vytvořil k této problematice samostatný akční plán. Plán zahrnuje kupříkladu vytvoření Poradního sboru pro lidské zdroje při úřadu práce, který bude propojovat místní školy, zaměstnavatele a instituce a začne trvale mapovat a hodnotit aktuální nabídku škol i potřeby zaměstnavatelů a koordinovat činnosti na trhu práce. Z jeho činnosti by měla vycházet i snaha škol vytvářet nové pružné studijní obory v běžném denním studiu či zavádět studia při zaměstnání - večerní, dálkové a rekvalifikace. Další cestou jsou kursy pro malé a střední podnikatele, které bude pořádat Písecká rozvojová společnost ve spolupráci s Hospodářskou komorou a úřadem práce s využitím kapacit větších firem a zkušených podnikatelů.
Autoři jsou konzultanty společnosti Berman Group

Související