Víte, čím Česko ztrácí každoročně 4,3 miliardy korun? Špatným hospodařením s půdou. Situační a výhledová zpráva Půda ministerstva zemědělství z roku 2015 používá pojem degradace půdy. Ta vede k omezení či zničení produkčních a mimoprodukčních funkcí půdy. Jak se to děje?

Používáním těžké mechanizace na 88 procentech půdy dochází k jejímu utužování. Špatným hospodařením s vodou v půdě a orbou po svahu dochází k erozi a následně ke ztrátě organické hmoty. Chemické přípravky na ochranu rostlin půdu kontaminují. Ročně tak − včetně zastavování půdy − způsobujeme úbytek 21 milionů tun ornice. Přitom pouhých deset centimetrů půdy se tvoří sto let a v jedné hrsti zdravé půdy existuje více živých organismů, než je lidí na světě.