Za co jsou manažeři ve firmách vlastně zodpovědní? Refrénem ekonomických debat a konferencí je především finanční situace a očekávaný finanční růst. Bereme-li však v potaz celkovou zodpovědnost manažerů a ekonomů, musíme zohlednit daleko širší pojetí než jen to ryze finanční.

Podněty přicházejí jednak ze samotných firem, které jsou zodpovědné za dlouhodobou ekonomickou udržitelnost svého podnikání, jednak se státních institucí, jež jsou stejně jako firmy konfrontovány se sociálními a ekologickými důsledky svých aktivit. Aktuální důrazy jsou přítomny i v novele občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, kde je manažerská zodpovědnost definována jako "péče řádného hospodáře".