Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků (anglický a německý jazyk) a zejména jejich aktivní využívání na českých školách. Současně chce podpořit integrovanou výuku odborných předmětů (matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, občanská výchova) a cizího jazyka.

Projekt reaguje na poměrně nízkou úroveň komunikativní kompetence žáků. Ta je zapříčiněna mimo jiné nedostatečným využíváním inovativních metod výuky, ke kterým řadíme také CLIL (Content and Language Integrated Learning - metodu kombinující výuku cizího jazyka a odborného předmětu). Žáci rovněž nemají příležitost využívat jazyk v autentických situacích, například v kontaktu s rodilými mluvčími na školách či se zahraničními vrstevníky formou účasti v projektech mezinárodní spolupráce škol.