Obchod je tepem světového hospodářství, který se nyní nebezpečně zpomaluje. Podle prognózy Světové banky by měl světový obchod v roce 2009 poprvé od roku 1982 poklesnout. V problémech se ocitla i Evropa. Německo, jako přední světový vývozce, na konci roku 2008 zaznamenalo největší pokles vývozu za uplynulých patnáct let. Stejné problémy trápí naše zahraničněobchodní partnery. V Japonsku se při klesajícím vývozu snížila průmyslová výroba v druhém pololetí 2008 o pětinu, podle prognóz dojde k poklesu téměř o třetinu během šesti měsíců do března tohoto roku. Ke stejnému poklesu došlo v USA v 30. letech 20. století, ale ve dvakrát tak dlouhém období.

Obchod, spása lidstva

I když se pozornost vlád nyní zaměřuje na pozvednutí domácích ekonomik, aby se podpořil růst a vytváření pracovních příležitostí, musí si politici uvědomit, že součástí řešení je i obchod. Světový obchod od druhé světové války nepřetržitě rostl. Obchod držel podniky na vzestupu, rozšiřoval nabídku pro spotřebitele a, co je nejdůležitější, vyvedl asi miliardu lidí z chudoby. To nejhorší, co by se nyní mohlo stát, je, aby nastal obrat k deglobalizaci a vše dobré, čeho se nám podařilo dosáhnout, přišlo vniveč. V boji s uvedeným trendem nám může pomoci pět klíčových kroků. Nejsou snadné a neznamenají rychlé řešení, jsou však zásadní pro oživení našeho hospodářství.

Střezme se ochranářů

Za prvé musíme potírat ochranářské tendence doma i v zahraničí. Pokušení zvyšovat cla nebo dokonce zakazovat dovoz ve snaze ochránit naše průmyslová odvětví je silné. Proti takovým chybným myšlenkám není nikdo imunní, ani Evropská unie. Dokončení kola jednání o světovém obchodu z Dauhá bude pojistkou proti rostoucímu protekcionismu a posílí světový obchodní systém. Dokud tuto dohodu neuzavřeme, musíme jednat v duchu idey Světové obchodní organizace, kterou je volný a spravedlivý obchod.

Za druhé bychom měli pokračovat v odbourávání překážek obchodu, abychom pro naše podniky vytvořili nové příležitosti. Toho lze nejlépe dosáhnout dokončením kola jednání z Dauhá, nicméně EU má možnost uzavřít i jiné ambiciózní dohody. Dohoda o volném obchodu s Jižní Koreou, kterou bychom měli brzy podepsat, poskytne značné příležitosti přístupu na trh pro celou řadu evropských průmyslových odvětví, jako jsou výroba strojních zařízení, chemický, farmaceutický, textilní a obuvnický průmysl, a umožní významnou liberalizaci obchodu se službami.

Jen najít peníze

Za třetí potřebujeme znovu rozproudit financování obchodu. Finance jsou životní mízou mezinárodního obchodu: 90 % světového obchodu vyžaduje nějakou formu úvěru nebo jinou finanční podporu a podle Světové obchodní organizace činí deficit nejméně 25 miliard dolarů. Členské státy sice přijímají určitá opatření, nemohou však převzít roli bankovního sektoru. Není-li k dispozici dostatečné množství finančních prostředků, měli bychom se více zaměřit na koordinovanou evropskou reakci, která by obchod udržela v pohybu.

Hraje Amerika s námi?

Za čtvrté můžeme podpořit větší mezinárodní spolupráci v oblasti obchodu. Na dubnovém zasedání G20, které se bude konat v Londýně, musí důrazně zaznít, že protekcionismus není řešením. Rovněž je nutné, aby byly navrženy konkrétní kroky vedoucí k udržení otevřenosti trhů a nalezení nových obchodních příležitostí. Zvláště důležité bude, aby prezident Obama vyslal jasný signál, že USA jsou odhodlány spolupracovat s mezinárodními partnery.

A za páté musíme lépe informovat o přínosech obchodu. V současné době hospodářského poklesu je pojem globalizace chápán negativně. Musíme si uvědomit, že pokud chceme tuto krizi přežít a pohnout se z místa, bez obchodu a investic se neobejdeme. Vždyť jenom kolo jednání z Dauhá má pro světové hospodářství hodnotu stovek miliard eur. Dohoda o volném obchodu s Koreou by pro hospodářství EU znamenala nárůst vývozu o přibližně 20 miliard eur. Globalizace bezpochyby s sebou přináší výzvy a problémy, avšak v případě její alternativy, tj. deglobalizace, bychom všichni dopadli mnohem hůře.

Autorka je komisařkou EU pro obchod