Erik Sedláček oznámil Magistrátu hl. m. Prahy dne 27. 11. 2006 konání shromáždění Mladých národních demokratů, a to formou pouličního průvodu dne 9. 12. 2006 od 16.00 do 20.00 v Praze 1 po trase ulic Břehová - Maiselova - U Starého hřbitova - Břehová - Maiselova - Široká - Žatecká - Platnéřská - nám. Franze Kafky. Jako účel shromáždění oznámil "Protest proti účasti České republiky na okupaci Iráku". Magistrát hl. města Prahy dne 30. 11. 2006 toto shromáždění zakázal a své rozhodnutí mimo jiné odůvodnil nebezpečím ohrožení zdraví účastníků, omezením dopravy a zásobování, které mělo být v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva. Dalším důvodem pro zákaz měla být zvýšená koncentrace osob, očekávaná před tzv. bronzovou nedělí v centru města. Rozhodnutí magistrátu zrušil Městský soud v Praze rozsudkem sp. zn. 8 Ca 369/2006 ze dne 30. 3. 2007 a věc byla magistrátu vrácena k dalšímu řízení. Erik Sedláček na základě tohoto rozsudku oznámil nový termín konání akce, a to 10. listopadu 2007; magistrát podle svého tiskového mluvčího pouze respektoval rozhodnutí soudu. MEZITITULEK: Datum mluví za sebe Až potud vše vypadá, že ochraně práv a svobod občanů bylo učiněno zadost. Nicméně fakta a okolnosti ukazují něco jiného. Desátý listopad je dnem výročí říšského pogromu (tzv. "křišťálové noci"), během níž bylo vypáleno nebo jinak zdemolováno 267 synagog a vypleněno 7500 židovských obchodů. Při říšském pogromu bylo zabito více než devadesát židovských osob a uvězněno třicet tisíc Židů, převážně v koncentračních táborech. Nové datum ohlášeného průvodu ve spojení s Židovským Městem nelze vnímat jinak než jako připomenutí říšského pogromu. Letošní 10. listopad navíc připadá na šabat, židovský den odpočinku, kdy jsou židovské památky uzavřeny a židé se přicházejí modlit do synagog v Židovském Městě. Městský soud zrušil rozhodnutí magistrátu, protože důvody zákazu neshledal jako dostatečné. Věc však nebyla rozhodnuta s konečnou platností, ale byla vrácena magistrátu k dalšímu řízení. Magistrát tedy měl zkoumat veškeré okolnosti oznámení. Pokud pracovníci magistrátu původně zakázali demonstraci neonacistů z jimi uvedených důvodů, šlo zřejmě o nepochopení souvislostí. Pokud však při novém ohlášení demonstrace na 10. listopad 2007 setrvali v nečinnosti s tím, že tato demonstrace se může uskutečnit z rozhodnutí soudu, jde již o projev nekompetentnosti nebo nedbalosti. Podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, musí příslušný úřad zkoumat a ověřovat pravdivost údajů, které uvádí oznamovatel shromáždění. Jsou-li uváděné údaje nepravdivé nebo neúplné, musí na to úřad svolavatele upozornit, a nedojde-li k odstranění vad, není dané oznámení platným oznámením shromáždění. Ze všech popsaných skutečností je zřejmé, že účelem plánovaného shromáždění není protest proti válce v Iráku, ale oslava výročí říšského pogromu a hrozba židovské komunitě. To dokládá kromě jiného i zvolená trasa nacionalistického průvodu. Magistrátní úředníci tedy měli přinejmenším žádat o doplnění a upřesnění údajů o účelu plánovaného shromáždění. Úředníci i odpovědní pracovníci magistrátu si museli být vědomi, že při tomto shromáždění existují bezpečnostní rizika, která nelze podcenit. MEZITITULEK: Alibismus magistrátu Smutné je, že magistrát zcela alibisticky přijal rozsudek soudu, aniž využil svého práva na podání kasační stížnosti. Co však nejvíce zaráží: magistrát se domnívá, že svolavatelům stačilo na základě rozhodnutí soudu oznámit nový termín konání akce. Smutné je i čtení rozsudku Městského soudu v Praze. Soud si nepovšiml historických a místních souvislostí, nevěnoval pozornost motivům a pohnutkám oznamovatele. Tento případ potvrzuje historickou zkušenost, že nejlepším přítelem bezpráví a násilí je lhostejnost, nečinnost, nedbalost a nekompetentnost. Autor je předseda Pražské židovské obce